Skip to content

Агрометеролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

мај 23, 2019

Датум на реализација

мај 31, 2020

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови, Меѓународни фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

5077785

Земјoделствoтo претставува еден oд дoминантните сектoри на лoкалната екoнoмија и игра важна улoга вo oстварувањето приходи на домаќинствата во рамки на Југоисточниот плански регион. Бидејќи Југоисточниот регион е карактеристичен по доста променлива клима би можело да се каже дека земјоделскиот сектор е најранлив на климатските промени.

Во последните години се забележуваат зачестени временски непогоди кои предизвикуваат огромни штети во земјоделството. Гплем ризик од климатските прпмени е појавата на болести врз градинарските и овоштарските култури во регионот.

Земјоделците се соочуваат со тешкотии кон адаптирање на климатските промени, несознанија и застарени методи при управување со земјоделските посеви бидејќи не располагаат со потребните ресурси. Сето тоа може да предизвика неефективно еколпшко управување. Затоа се јавува потреба од нови методи со цел превземање на соодветни мерки во соодветно време.

*Цели на проектот
– Оспвременување на земјоделскито производство преку поставување на 23 Агрпметеролошки станици во ЈИПР;
– Современа и подобра информираност на земјоделскиот сектор за климатските промени и можните болести кои ги напаѓаат земјоделските култури;
– Заштита на животната средина со соодветно третирање на земјоделските површини;
– Создавање на услови за подобрување на економскиот развој;

*Резултати од проектот 
– Осовременување на начинот на управување и третирање на земјоделското производство во ЈИПР;
– Соодветно управување со мерки за заштита на животната средина;
– Олеснет пристап до информации за климатски промени за правилно управување со земјоделските култури;
– Поттикнување на земјоделците од ЈИПР да користат нови методи за управување на земјоделските култури и заштита на животната средина;
– Подобрување на квалитетот на земјоделските произвпди во ЈИПР преку намалување на бројот на третирања со хемиски препарати;

Галерија

Парнерски општини: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Општина Радовиш, Општина Струмица
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram