За потребите на планирањето на регионалниот развој и реализацијата на мерките и инструментите за поттикнување рамномерен регионален развој се воспоставуваат плански региони, а во Република Северна Македонија се воспоставени осум такви плански региони секој со свој Центар за развој на планскиот регион. Планирањето на регионалниот развој се врши со плански документи и тоа Стратегијата за регионален развој на Република Северна Македонија на национално ниво и секако Програма за развој на планскиот регион која ја донесува секој плански регион посебново согласност со Стратегијата и програмските документи за интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија, а изработена од страна на Центрите.

Носители на политиката за поттикнување рамномерен регионален развој се:

  • Владата на Република Северна Македонија,
  • Советот за рамномерен регионален развој на Република Северна Македонија,
  • Министерството за локална самоуправа и
  • Советот за развој на планскиот регион.

Во планирањето на регионалниот развој и спроведувањето на планските документи за регионален развој учествуваат:

  • Бирото за регионален развој
  • Центрите за развој на планските региони.

Целата структура на носителите и извршителите на политиката за регионален рамномерен развој може и графички да се прикаже:

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ