Стратегија за биолошка разновидност и Акционен План за Југоисточен плански регион


Брошура - Зеднички работен простор

Лејманов Извештај за проектот COMBINE2PROTECT

Зборник на добри практики од Меѓународната Конференција за рамномерен регионален развој во Југоисточниот регион


Студија за потенцијалот и искористување на обновливи извори на енергија во прекуграничниот регион


Регионален план за управување со отпад во ЈИПР


Извештај за Стратегиска Оценка врз животната средина на Регионалниот план за управување со отпад во Југоисточниот плански регион


Водич за инвестирање во Југоисточниот плански регион


План за управување со животната средина за општина Струмица и општина Петрич