Центарот за развој на Југоисточниот плански регион е еден од осумте центри во Република Северна Македонија формиран според Законот за рамномерен регионален развој, опфаќа 10 општини од регионот, се простира на територија од 2835 км2, со население од 148 387 жители.

Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Политиката на регионалниот развој на Југоисточниот регион е систем на цели, инструменти и мерки насочени кон намалување на регионалниот диспаритет и остварување на рамномерен и одржлив регионален развој, зголемување на конкурентноста на планските региони преку јакнење на нивниот иновациски капацитет, оптимално користење и валоризирање на природното богатство, човечкиот капитал и економските особености на различните региони, зачувување и развивање на посебниот идентитет на планските региони, како и нивна афирмација и развој, ревитализација на селата и развој на подрачјата со специфични развојни потреби, поддршка на меѓуопштинската и прекуграничната соработка на единиците на локалната самоуправа во функција на поттикнување рамномерен регионален развој и подигнување на квалитетот на живот на сите граѓани во регионот.

Центарот за развој на планскиот регион ги врши следниве работи:

 • ја изготвува предлог-програмата за развој на планскиот регион,
 • изготвува предлог-акционен план за имплементација на Програмата за развој на планскиот регион,
 • подготвува предлог-проекти за развој на планскиот регион и за подрачјата со специфични развојни потреби,
 • ги координира активностите поврзани со имплементацијата на Програмата за развој на планскиот регион и ги реализира проектите за развој на планскиот регион,
 • oбезбедува информации до заинтересираните страни за текот на реализацијата на Програмата за развој на планскиот регион и други прашања поврзани со регионалниот развој,
 • oбезбедува стручна и техничка помош за единиците на локалната самоуправа при подготовката на нивните програми за развој,
 • обезбедува стручни услуги на здруженија на граѓани и други заинтересирани страни за подготовка на проекти од областа на регионалниот развој,
 • ја поттикнува меѓуопштинската соработка во рамките на планскиот развој,
 • спроведува проекти за поттикнување на развојот на планскиот регион, финансирани од фондовите на Европската унија и други меѓународни извори,
 • врши промоција на развојните можности на планскиот регион и
 • врши стручни и административно-технички работи за потребите на советот за развој на планскиот регион.

Советот на планскиот регион

Совет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Претседателот на советот за развој на планскиот регион се избира од редот на членовите на советот, со мандат од две години со право на повторен избор.

Во работата на советот за развој на планскиот регион можат да учествуваат стручни лица од областа на регионален развој, претставници од стопанските комори, синдикатите, здруженијата на граѓани и други релевантни партнери од приватниот и граѓанскиот сектор.

Советот за развој на планскиот регион ги врши следниве работи:

 • ги организира и координира активностите за следење и оценување на спроведувањето на планските документи за регионален развој,
 • донесува Програма за развој на планскиот регион, по претходна согласност од Советот за рамномерен регионален развој,
 • донесува годишен акционен план за спроведување на Програмата за развој на планскиот регион,
 • утврдува годишна листа на предлог-проекти за развој на планскиот регион,
 • доставува предлози до Бирото за регионален развој за идентификување на подрачјата со специфични развојни потреби во рамките на планскиот регион, согласно со критериумите од членот 7 на овој закон,
 • обезбедува координација на активностите на единиците на локалната самоуправа, здруженијата на граѓани, државните агенции и институции во рамките на регионот кои дејствуваат во областа на регионалниот развој,
 • иницира разгледување на прашања поврзани со регионалниот развој за кои е неопходна координација меѓу единиците на локалната самоуправа и партнери од приватниот и граѓанскиот сектор,
 • ја промовира прекуграничната соработка со региони од други земји врз основа на заедничките интереси и
 • врши и други работи од областа на регионалниот развој утврдени со закон.

Членовите на советот на Југоисточниот плански регион се 10-те градоначалници од регионот и тоа:

Г-дин Блаже Шапов

Градоначалник на општина Богданци

Г-дин Ристо Манчев

Градоначалник на општина Босилово

Г-дин Перо Костадинов

Градоначалник на општина Валандово

Г-дин Славе Андонов

Градоначалник на општина Василево

Г-дин Андон Сарамандов

Градоначалник на општина Гевгелија

Г-дин Анго Ангов

Градоначалник на општина Дојран

Г-дин Златко Ристов

Градоначалник на општина Конче

Г-дин Ѓорѓе Божинов

Градоначалник на општина Ново Село

Г-дин Ацо Ристов

Градоначалник на општина Радовиш

Г-дин Костадин Костадинов

Градоначалник на општина Струмица

Визија и мисија

Вработени

Профилна слика

Ѓоко Камчев

Директор
DSC_0053

Данче Поп-Иванова Илиева

Раководител на одделение за соработка со бизнис заедницата, граѓанскиот сектор и други институции
DSC_0100

Јован Коцев

Координатор за меѓуопштинска соработка, регионален развој и имплементација на проекти
164144902_119122283467282_5925859765100605519_n

Марија Бандулова

Координатор за имплементација на проекти
22

Даниела Мафкова

Советник за општи и административни работи,финансии и јавни набавки
copy

Тања Митев

Проектен координатор