Подобрување на Енергетската Ефикасност на јавни објекти во Југоисточниот плански регион

Во Југоисточниот регион постојат јавни објекти кои се користат од страна на голем број граѓани, а се во руинирана и многу лоша состојба со застарена инфраструктура врз која дополнително негативно
Прочитајте повеќе

ПРЕВЗЕМИ ЧЕКОР, ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Трите општини од овој регион (Струмица, Конче и Василево) се договорија партнерски своите активности да ги насочат кон заштита и унапредување на животната средина преку подобрување на комуналната инфраструктура и
Прочитајте повеќе

ЈУГОИСТОЧНИОТ РЕГИОН – МОЖНОСТ ЗА НОВИ ТУРИСТИЧКИ АВАНТУРИ!

Во Југоисточниот плански регион постојат можности за развој на широк спектар на туристички активности поврзани со повеќе видови на туризам. Со овој проект во општина Василево ќе се изгради современа
Прочитајте повеќе

ДОЈРАН – МЕДИТЕРАНСКИ БИСЕР ВО ЈУГОИСТОКОТ!

Преку овој проект се предвидува реконструкцијата и рехабилитацијата на патеката кое опфаќа машинско чистење на теренот со дрвја, корења и шут, вадење на бекатон плочките со чистење и повторно вградување
Прочитајте повеќе

КУЛТУРНОТО БОГАТСТВО – НАСЛЕДСТВО ЗА ИДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ!

Со овој проект се предвидува реконструкција односно доградба на објектите на три Домови на културата во три општини во Југоисточниот плански регион и тоа во с.Моин – општина Гевгелија, с.
Прочитајте повеќе

ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН РЕГИОН

Со овој проект се предвидува изградба на фотоволтаични системи, односно поставување на фотоволтаична фото напонска централа на крововите на јавни објекти/згради на општина Радовиш и тоа: на три позиции на
Прочитајте повеќе

ТУРИЗМОТ – ИДНИНАТА НА РЕГИОНОТ!

Во рамките на овој проект планирани се следниве активности: – Изградба на спортско рекреативна трим патека во должина од 1050 м и поставување на урбана опрема како што се 15
Прочитајте повеќе

Санација на полски патишта во општините Богданци и Струмица

Влијанието на овој проект е од голема важност за регионалниот развој, бидејќи изградбата и реконструкцијата на полските патишта за подобрување на пристапот до обработливи површини претставува основа врз која се
Прочитајте повеќе

Деловен екосистем како интегриран систем – Би Ин

Идејата за овој проект потекнува од влијанието што го имаат акцелераторските програми и активности врз работната сила и деловните субјекти. Од една страна деловните субјекти кои вработуваат експерти и инвестираат
Прочитајте повеќе

Подобрување на Енергетската Ефикасност на јавни објекти во Југоисточниот плански регион

Во Југоисточниот регион постојат јавни објекти кои се користат од страна на голем број граѓани, а се во руинирана и многу лоша состојба со застарена инфраструктура врз која дополнително негативно
Прочитајте повеќе

ПРЕВЗЕМИ ЧЕКОР, ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Трите општини од овој регион (Струмица, Конче и Василево) се договорија партнерски своите активности да ги насочат кон заштита и унапредување на животната средина преку подобрување на комуналната инфраструктура и
Прочитајте повеќе

ЈУГОИСТОЧНИОТ РЕГИОН – МОЖНОСТ ЗА НОВИ ТУРИСТИЧКИ АВАНТУРИ!

Во Југоисточниот плански регион постојат можности за развој на широк спектар на туристички активности поврзани со повеќе видови на туризам. Со овој проект во општина Василево ќе се изгради современа
Прочитајте повеќе

ДОЈРАН – МЕДИТЕРАНСКИ БИСЕР ВО ЈУГОИСТОКОТ!

Преку овој проект се предвидува реконструкцијата и рехабилитацијата на патеката кое опфаќа машинско чистење на теренот со дрвја, корења и шут, вадење на бекатон плочките со чистење и повторно вградување
Прочитајте повеќе

КУЛТУРНОТО БОГАТСТВО – НАСЛЕДСТВО ЗА ИДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ!

Со овој проект се предвидува реконструкција односно доградба на објектите на три Домови на културата во три општини во Југоисточниот плански регион и тоа во с.Моин – општина Гевгелија, с.
Прочитајте повеќе

ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН РЕГИОН

Со овој проект се предвидува изградба на фотоволтаични системи, односно поставување на фотоволтаична фото напонска централа на крововите на јавни објекти/згради на општина Радовиш и тоа: на три позиции на
Прочитајте повеќе

ТУРИЗМОТ – ИДНИНАТА НА РЕГИОНОТ!

Во рамките на овој проект планирани се следниве активности: – Изградба на спортско рекреативна трим патека во должина од 1050 м и поставување на урбана опрема како што се 15
Прочитајте повеќе

Санација на полски патишта во општините Богданци и Струмица

Влијанието на овој проект е од голема важност за регионалниот развој, бидејќи изградбата и реконструкцијата на полските патишта за подобрување на пристапот до обработливи површини претставува основа врз која се
Прочитајте повеќе

Деловен екосистем како интегриран систем – Би Ин

Идејата за овој проект потекнува од влијанието што го имаат акцелераторските програми и активности врз работната сила и деловните субјекти. Од една страна деловните субјекти кои вработуваат експерти и инвестираат
Прочитајте повеќе