Санација на полски патишта во општините Богданци и Струмица

Влијанието на овој проект е од голема важност за регионалниот развој, бидејќи изградбата и реконструкцијата на полските патишта за подобрување на пристапот до обработливи површини претставува основа врз која се
Прочитајте повеќе

Деловен екосистем како интегриран систем – Би Ин

Идејата за овој проект потекнува од влијанието што го имаат акцелераторските програми и активности врз работната сила и деловните субјекти. Од една страна деловните субјекти кои вработуваат експерти и инвестираат
Прочитајте повеќе

Изградба на локален пат од село Погулево до село Дамјан во должина од 1927,81 метри

Добрата патна инфраструктура е основа за поврзување, комуникација и развој на економијата помеѓу населени места и помеѓу општините во регионот. Затоа општините од Југоистокот постојано се стремат кон осовременување на
Прочитајте повеќе

Изградба на пристапен пат до регионалниот стационар за бездомни кучиња

Преку овој проект се планира да се изгради модерна инфраструктура за лесен и брз пристап до прифатилиштето за бездомни животни во општина Струмица. Со проектот се  предвидува изградба на пристапен
Прочитајте повеќе

ЗБОГАТУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКАТА ПОНУДА ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ РЕГИОН

Со овој предлог проект се предвидува стратешки инвестициски пакет мерки во повеќе општини, во насока на развој и промоција на регионот како атрактивна туристичка дестинација, во склоп на мерките за
Прочитајте повеќе

Рано откривање на пожарите и нивно движење за превенција и справување со катастрофи eFIDAR

Општата цел на проектот е ефикасно откривање и управување со шумски пожари во прекуграничната област преку соодветни ИКТ алатки со цел зголемување на подготвеноста како и рзмена на практики меѓу
Прочитајте повеќе

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Во рамките на проектот „Поддршка на социјалното претприемништво“ Центарот за развој на Југоисточниот плански регион е избран за Регионална канцеларија за социјално претприемништво. Социјалното претприемништво во Северна Македонија е во
Прочитајте повеќе

Прекугранична соработка во справување со шумски пожари

Од блиско минато сведоци сме на серија деструктивни промени кои го зафатија нашето подрачје, но и светот воопшто. Природните катастрофи придонесоа до загуби на човечки животи, економски загуби и најмногу
Прочитајте повеќе

Академија за реинтеграција на маргинализирани лица

Во текот на изминатите триесетина години на транзиција, влегувајќи од криза во криза и покрај огромните напори кои ги вложуваат државните институции и невладиниот сектор, вклученоста на лицата кои се
Прочитајте повеќе

Санација на полски патишта во општините Богданци и Струмица

Влијанието на овој проект е од голема важност за регионалниот развој, бидејќи изградбата и реконструкцијата на полските патишта за подобрување на пристапот до обработливи површини претставува основа врз која се
Прочитајте повеќе

Деловен екосистем како интегриран систем – Би Ин

Идејата за овој проект потекнува од влијанието што го имаат акцелераторските програми и активности врз работната сила и деловните субјекти. Од една страна деловните субјекти кои вработуваат експерти и инвестираат
Прочитајте повеќе

Изградба на локален пат од село Погулево до село Дамјан во должина од 1927,81 метри

Добрата патна инфраструктура е основа за поврзување, комуникација и развој на економијата помеѓу населени места и помеѓу општините во регионот. Затоа општините од Југоистокот постојано се стремат кон осовременување на
Прочитајте повеќе

Изградба на пристапен пат до регионалниот стационар за бездомни кучиња

Преку овој проект се планира да се изгради модерна инфраструктура за лесен и брз пристап до прифатилиштето за бездомни животни во општина Струмица. Со проектот се  предвидува изградба на пристапен
Прочитајте повеќе

ЗБОГАТУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКАТА ПОНУДА ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ РЕГИОН

Со овој предлог проект се предвидува стратешки инвестициски пакет мерки во повеќе општини, во насока на развој и промоција на регионот како атрактивна туристичка дестинација, во склоп на мерките за
Прочитајте повеќе

Рано откривање на пожарите и нивно движење за превенција и справување со катастрофи eFIDAR

Општата цел на проектот е ефикасно откривање и управување со шумски пожари во прекуграничната област преку соодветни ИКТ алатки со цел зголемување на подготвеноста како и рзмена на практики меѓу
Прочитајте повеќе

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Во рамките на проектот „Поддршка на социјалното претприемништво“ Центарот за развој на Југоисточниот плански регион е избран за Регионална канцеларија за социјално претприемништво. Социјалното претприемништво во Северна Македонија е во
Прочитајте повеќе

Прекугранична соработка во справување со шумски пожари

Од блиско минато сведоци сме на серија деструктивни промени кои го зафатија нашето подрачје, но и светот воопшто. Природните катастрофи придонесоа до загуби на човечки животи, економски загуби и најмногу
Прочитајте повеќе

Академија за реинтеграција на маргинализирани лица

Во текот на изминатите триесетина години на транзиција, влегувајќи од криза во криза и покрај огромните напори кои ги вложуваат државните институции и невладиниот сектор, вклученоста на лицата кои се
Прочитајте повеќе