Академија за реинтеграција на маргинализирани лица

Во текот на изминатите триесетина години на транзиција, влегувајќи од криза во криза и покрај огромните напори кои ги вложуваат државните институции и невладиниот сектор, вклученоста на лицата кои се
Прочитајте повеќе

Создавање на услови за поголема социјална инклузија на лицата со посебни потреби во Југоисточниот плански регион

Моменталните услови со кои се соочуваат лицата со посебни потреби, па и вработените во Дневните Центри за лица со посебни потреби во Југоисточниот плански регион се незадоволителни, со ниско ниво
Прочитајте повеќе

Изградба на мост на река Турија на локален пат с. Просениково – с. Сарај

Патната инфраструктура е добро развиена во Југоисточниот регион, иако постојат услови за нејзино подобрување. Должината и квалитетот на локалната патна инфраструктура се задоволителни и не се под европските стандарди. Трендот
Прочитајте повеќе

Изградба на локален пат за поврзување на населените места Бориево и Колешино – прва фаза

Локалните патишта се од големо значење за развојот на регионалните плански региони, локалната  економија, привлекувањето на нови инвестиции, мали бизниси и земјоделски активности. За таа цел потребно е во Југоисточниот
Прочитајте повеќе

Ревитализација на пат с.Богородица с.Стојаково – крстосница со регионален пат Гевгелија- Богданци (втора фаза)

Влијанието на овој проект е од голема важност за регионалниот развој бидејќи изградбата на патната инфраструктура ќе претставува основа врз која ќе се развијат низа фактори кои се од регионално
Прочитајте повеќе

Помалку отпад за поквалитетен живот

Климатските промени резултираат со зголемувањето на температурата на годишно ниво, намалување на деновите со врнежи и количеството на истите. Освен влијанието што го имаат врз луѓето со респираторни и кардиоваскуларни
Прочитајте повеќе

Уредување на дел од индустриски зони во ЈИПР, услов за зголемен економски развој

Југоисточниот плански регион е со најдинамичен раст во Р. С. Македонија воден од малите бизниси коишто доминираат со учество во производството и во вработувањата, поради тоа за одржување на ваквиот
Прочитајте повеќе

Подобрување на локални патишта во општините Богданци, Гевгелија, Ново Село и Дојран

Потребата за сообраќајно-техничко решение коешто ќе прецизира реконструкција и ревитализација на локален патен правец од клучка P604 пат Струмица-Дојран до клучка P611 пат Валандово-Гевгелија преку населено место Црничани со вкупна
Прочитајте повеќе

Реконструкција на пат од крстосница за с.Добрашинци до брана Турија од КМ 0+0000 до КМ 0+800 во општина Василево

Развојот на еден регион зависи од повеќе фактори. Еден од позначајните е квалитативниот и квантитативниот степен на изградба на физичката инфраструктура. Секое општество се стреми кон овозможување на повисок и
Прочитајте повеќе