Skip to content

Category: Реализирани проекти

Изградба на локален пат за поврзување на населените места Бориево и Колешино – прва фаза

Локалните патишта се од големо значење за развојот на регионалните плански региони, локалната  економија, привлекувањето на нови инвестиции, мали бизниси и земјоделски активности. За таа цел потребно е во Југоисточниот
Прочитајте повеќе

Ревитализација на пат с.Богородица с.Стојаково – крстосница со регионален пат Гевгелија- Богданци (втора фаза)

Влијанието на овој проект е од голема важност за регионалниот развој бидејќи изградбата на патната инфраструктура ќе претставува основа врз која ќе се развијат низа фактори кои се од регионално
Прочитајте повеќе

Помалку отпад за поквалитетен живот

Климатските промени резултираат со зголемувањето на температурата на годишно ниво, намалување на деновите со врнежи и количеството на истите. Освен влијанието што го имаат врз луѓето со респираторни и кардиоваскуларни
Прочитајте повеќе

Уредување на дел од индустриски зони во ЈИПР, услов за зголемен економски развој

Југоисточниот плански регион е со најдинамичен раст во Р. С. Македонија воден од малите бизниси коишто доминираат со учество во производството и во вработувањата, поради тоа за одржување на ваквиот
Прочитајте повеќе

Реконструкција на пат од крстосница за с.Добрашинци до брана Турија од КМ 0+0000 до КМ 0+800 во општина Василево

Развојот на еден регион зависи од повеќе фактори. Еден од позначајните е квалитативниот и квантитативниот степен на изградба на физичката инфраструктура. Секое општество се стреми кон овозможување на повисок и
Прочитајте повеќе

Заеднички работен простор – средство за зајакнување на соработката со бизнис секторот

Главни активности: Воспоставување на Заеднички работен простор; Промотивни активности за привлекување на потенцијалните корисници; Организирање на настани во заедничкиот работен простор; Промоција на проектните активности и постигнатите резултати. Цели на
Прочитајте повеќе

Агрометеролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина

Земјoделствoтo претставува еден oд дoминантните сектoри на лoкалната екoнoмија и игра важна улoга вo oстварувањето приходи на домаќинствата во рамки на Југоисточниот плански регион. Бидејќи Југоисточниот регион е карактеристичен по
Прочитајте повеќе

Туристичка патека од природата до културата на планината Плавуш

Туристичката патека се наоѓа во непосредна близина на градот Валандово на планината Плавуш. Ова место најчесто го посетуваат најмногу локалните жители, многу често и мали групи и индивидуални патници од
Прочитајте повеќе

Хортикултурно и партерно уредување на дел од езерското крајбрежје и формирање на езерска плажа во Дојран

Кога ќе се спомне Дојран се мисли на прекрасен езерски пејсаж со мали уредени плажи богати со уникатната лековита кал која е позната и вон границите на државата. Меѓутоа дел
Прочитајте повеќе

Поставување на урбана опрема на Кочулски водопади

Туризмот е една од главните стратешки цели во Програмата за развој на Југоисточниот плански регион. Југоисточниот плански регион располага со многу туристички локациии и можности за развој за туризмот. Потенцијалите
Прочитајте повеќе