Skip to content

Балканскa Вело Патека (БВТ 13)

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

ноември 24, 2010

Датум на реализација

декември 31, 2011

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Меѓународни фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

3406484

Патеката на Железната завеса“ поврзува низа национални и прекугранични заштитени области по текот на поранешната Железна завеса – притоа минувајќи низ многу земји, вклучително и 14 ЕУ членки.
Дел од „Патеката на Железната завеса“ поминува низ територијата на Македонија. Влегува низ граничниот премин кај Делчево и продолжува преку низински предел кон Пехчево и Берово. Рутата минува низ полиња и ливади и потоа продолжува во општина Струмица, за на крај преку Босилово да премине во општина Ново Село и излезе од Македонија на истоимениот граничен премин. Патеката на одредени места е стрмна, но
минува преку живописни ридови каде што може да се видат прекрасни пејсажи и културни споменици.
Овој проект има за цел да ја подигне свеста на сите засегнати страни на локално, регионално и национално ниво за алтернативниот туризам долж ПЖС (ICT) во пограничниот регион помеѓу Македонија, Бугарија, Романија и Грција.

Цели на проектот:

 • Воспоставување на процес на вмрежување за развој и промоција на велосипедски туризам долж Јужниот дел на Патеката на Железната Завеса. Оваа цел е директно поврзана со општата цел и допринесува до пошироко препознавање на рутата долж Патеката на Железната Завеса како и на велосипедскиот туризам воопшто.
 • Дефинирање на Јужниот дел на Патеката на Железната Завеса долж граничната линија помеѓу Романија, Бугарија, Македонија и Грција. Оваа цел има практично влијание на имплементацијата во реалност на концептот на велосипетска рута.
 • Разработка на конкретен проектен предлог во согласност со стандардите и критериумите на Еуро Вело. Оваа цел ги исполнува намерите на овој Повик преку подготовка на засегнатите страни за реални активности за понатамошен развој на велосипетската рута и доведување на истата во согласност со барањата на Еуро Вело мрежата.

Очекувани резултати:

 • Извршено мапирање на сите засегнати страни;
 • Одржани средби во Бугарија, Романија и Грција;
 • Извршена евалуација на состојба на игра и проценка на туристичките ресурси кои ќе бидат вклучени во развојот на ПЖЗ (ICT);
 • Одржани дискусиони форуми за усогласување на продолжените рути помеѓу РО/БГ/МК/ГР и финално дефинирање на Јужниот дел од рутата;
 • Развиен Акционен План во согласност со ЕУ методологијата;
 • Одржана работилница за подигање на свеста – презентирање на дефинираната рута и Акционен План;
 • Одржани работни средби за размена на искуства и добри практики од Еуро Вело и разработка на проекти за развој на Јужниот дел на ПЖС (ICT);
 • Публикација на Акционен План и активности за публицитет.

Галерија

Парнерски општини: Центар за развој на Југоисточниот плански регион, Центар за развој на Источниот плански регион, Општината Неврокопи – Р. Грција, Карпатски велосипед – Романија, Асоцијацијата за Бизнис Информација и консалтинг Центар - Сандански
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram