Skip to content

Вмрежување на МСП од Креативната индустрија во прекуграничниот регион – ПАРК

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

јули 1, 2015

Датум на реализација

октомври 1, 2016

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови, Меѓународни фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

18573000

Секторот на креативни индустрии нуди големи можности за претприемачкиот дух во прекуграничниот регион. Сепак, овој сектор е се уште недоволно разбран и е во фаза на развивање, особено во прекуграничниот регион. Иако имаат висок потенцијал за понатамошен развој, фирмите се во голема мера оставени сами на себе со недостатокот на вештини и маркетинг за промоција на нивните производи. За жал, многу од овие компании се затвараат во текот на првите две години од нивното основање поради недостаток на поддршка.

Малите и средни претпријатија се движечка сила на економскиот развој. Во рамките на регионот, постои недостаток на институции кои нудат поддршка на малите и средни претпријатија преку обезбедување на простории и консалтинг и други услуги по цени под пазарната вредност, со цел да им се помогне на овие претпријатија во периодот на стабилизација и нивен опстанок на пазарот.

Иновациите денес се императив за успех, но за жал, финансискиот капацитет на новоформираните МСП, во најголем дел, е ограничен и самите претпријатија не се во можност да обезбедат истражување и развој на нови идеи, едни од најпознатите основни проблеми во бизнисот.

Токму затоа овој проект се стреми кон подобрување на бизнис климата и пружање на помош на МСП во подобрување на нивните бизниси.

Цели на проектот:

 • Воспоставување на Инкубатор и систем на е-часови;
 • Воведување на нови комуникациски технологии и обезбедување на заеднички ИКТ (ICT) услуги во областа на електронското учење;
 • Да се воведат иновативни пристапи во областа на маркетингот на претпријатијата;
 • Да се промовираат прекуграничните бизнис партнерства и вмрежување преку создавање на заеднички веб-базирана промотивна платформа,
  организирање на бизнис состаноци и форуми;
 • Да се зголеми капацитетот на малите и средни претпријатија преку спроведување на повеќе тренинзи, форуми и работилници;
 • Да се промовира прекуграничниот регион.

Резултати од проектот:

 • Зголемена прекугранична размена на знаењето преку заедничко искуство, заеднички ресурси на знаење и практики за водење бизнис на МСП во
  прекуграничниот регион;
 • Информирани претприемачи и подобрена бизнис клима во прекуграничниот регион врз основа на нова соработка и платформи за размена на
  искуства (формирана прекугранична бизнис мрежа);
 • Подобрени можности на МСП за водење бизнис;
 • Подобрена бизнис средина за малите и средни претпријатија, особено за креативните индустрии преку обезбедување на услуги за нивна поддршка;
 • Овозможување на start-up бизниси за младите вработени;
 • Подобрена директна поддршка на малите и средните претпријатија и воспоставени врски помеѓу науката и економијата преку и надграден Тренинг
  Центар;
 • Трансфер на универзитетско знаење (“know-how”) преку организирани настани во рамките на проектот;
 • Совети на високо ниво за новите и start-up бизниси;
 • Воспоставен Инкубатор, е-училници и програми за е-учење (учење преку интернет).

Галерија

Парнерски општини: Центар за доживотно учење (Ниво 2) во Регионот Централна Македонија – Подрачна единица во Серес
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram