Skip to content

Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и одржлив развој на билатералната мрежа на заштитени подрачја – COMBINE2PROTECT

Состојба на проект

Датум на отпочнување

април 3, 2018

Датум на реализација

јули 1, 2021

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови, Меѓународни фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

78043506

“Природата не познава граници”. Врз основа на оваа глобално прифатена изрека, ажурираните стратегии за зачувување на природата се фокусираат на дизајнот и имплементацијата на заедничките еколошки политики, проширување на тековната мрежа на заштитени подрачја и развој на кохерентни, функционални и меѓусебно поврзани, меѓународни мрежи на заштитени подрачја.

COMBINE2PROTECT е креиран за решавање на овие современи предизвици за зачувување. Овој проект има за цел да обезбеди солидна основа за заеднички и ефикасни иницијативи за зачувување преку воспоставување на заедничка мрежа на заштитените подрачја меѓу двете земји.

Овој проект ќе ги обезбеди сите неопходни алатки, ќе ги користи најнапредните методи, ќе интегрира и анализира многу бази на податоци за да ја претстави структурата, функционалноста и придобивките од заедничката мрежа. Овој проект ќе придонесе кон изработка на акциони планови, ќе им даде приоритет на локациите за зачувување, ќе ги мапира критичните живеалишта и ќе дизајнира зелени коридори со цел да се развијат алатки за подобрување на тековната конзервација.

* Оптимизиран мониторниг и заштита на клучни локации
– Развивање на Регионална Стратегија за Биодиверзитет со Акциски План, мапи на клучни живеалишта, видови и сензитивност на Југоисточниот регион
– Одредување на еколошките својства (видови-живеалишта), граници и хидрологија на Моноспитовското блато – Подготовка на План за управување
– Развивање, тестирање и спроведување на техники за обсервација и иновативни методи за следење на статусот на зачувување и заканите
– Развивање на стратешки план и обезбедување на инфраструктура за намалување на потребите за вода за наводнување во Националниот парк Преспа
– Примена на мерки за подобрување на состојбата за зачувување на приоритетните живеалишта и видови во Националниот парк Преспа со ублажување на влијанијата од пасење

* Развој на заедничка мрежа за заштитени подрачја
– Дизајнирање на заедничка мрежа за зголемување на сегашната и идната поврзаност и еколошката функционалност, со акцент на приоритетните видови и живеалишта
– Идентификување на нови локалитети во двете земји кои ќе бидат вклучени во мрежата на заштитени подрачја
– Проценка и моделирање на социо-економски движечки сили (на пр. Политики на ЕУ, економски трендови) и притисоци врз животната средина кои дејствуваат врз биолошката разновидност под влијание на тековните и проектирани идни услови
– Мапирање на клучните живеалишта, видови, притисоци и екосистемски услуги

* Градење на капацитети на еколошки мрежи
– Развивање на динамички отворен систем за размена на податоци на еколошка мрежа
– Обезбедување на различни активности за едукација и промоција (Брендирање, мобилна апликација, документарен филм итн.)
– Следење на процесот за подигање на свеста
– Поддршка за трансфер на знаење

Галерија

Парнерски општини: Универзитет “Аристотел” во Солун - Посебна единица за истражувачки фондови - Оддел за биологија, Грција, Државен инспекторат за животна средина, Р.С.Македонија, Регион на Западна Македонија, Грција
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram