Skip to content

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Состојба на проект

Датум на отпочнување

јуни 1, 2021

Датум на реализација

септември 1, 2022

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Меѓународни фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

836.173

Во рамките на проектот „Поддршка на социјалното претприемништво“ Центарот за развој на Југоисточниот плански регион е избран за Регионална канцеларија за социјално претприемништво. Социјалното претприемништво во Северна Македонија е во почетен развој, но постоечките социјални претпријатија покажуваат дека има потенцијал за раст и развој на овој концепт и кај нас. Токму од тие причини во наредниот период е предвидено и донесување на посебна законска рамка со која ќе биде опфатено социјалното претприемништво.

Социјалното претриемништво всушност претставува спроведување на eкономски активности под одредени услови на работење и вработување на воглавно марганализирани групи на лица. Социјалното претпријатие е нов модел на бизнис со социјална цел кој сеуште не е (доволно) застапен во македонската економија, но се практикува низ целиот свет. Социјалните претпријатија делуваат во две насоки, тоа:
• Обезбедуваат добра и услуги за маргинализираните и неразвиените заедници;
• Вработуваат лица од ранливи групи граѓани.

Голема чест за Центарот за развој на Југоисточниот плански регион е што со овој проект отсега ќе дејствува како Регионална канцеларија за поддршка на социјалните претпријатија во Југоисточниот плански регион. Притоа, Центарот ќе нуди постојана квалитетна техничка и професионална поддршка со цел да се обезбеди вработување на ранливите групи на граѓани и навремено ќе ги информира за можностите за финансиска и техничка поддршка достапна за потенцијалните социјални претпријатија.

Целта на Социјалната регионална канцеларија за социјално претприемништво е да поддржи долгорочно и одржливо вработување и деловни можности за ранливите и маргинализирани групи и да обезбеди опсег на услуги како што се трансфер на знаење, градење капацитети, образование и обука, бизнис тренинзи, организација на настани , споделување канцелариски простор или опрема. Регионалната канцеларија ќе ги идентификува потребите, ќе развива и промовира нови услуги и ќе понуди дополнителна поддршка за воспоставување на еко-систем за развој на социјалните претпријатија.

Резултати од проектот:
-Организирани најмалку 4 информативни сесии (онлајн/офлајн) во средните училишта, вклучувајќи стручни училишта, како и младински невладини организации и клубови;
-Организирани 2 локални саеми на кои ќе се промовират локалните социјални претпријатија;
-Споделени информации и совети за посетителите за прашања поврзани со социјалното претприемништво;
– Воспоставени партнерства помеѓу локалните засегнати страни (општини, НВО / социјални претпријатија, приватни бизниси);
-Поддршка за основање потенцијални социјални претпријатија (заради заедничко разбирање, )
-Спроведување на друг вид обуки и информативни сесии до заинтересираните страни;
-Обезбедени општи информации што ќе се користат за промотивни цели на проектот.

Галерија

Парнерски општини: Сите 10 општини од Југоисточниот плански регион
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram