Skip to content

Управување со Сливот на река Струмица – фаза на имплементација

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

јули 1, 2015

Датум на реализација

ноември 30, 2020

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Меѓународни фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

4700000

Веќе неколку децении, еколошката состојба на сливот на река Струмица е под закана од загадувањето и порастот на потрошувачката на вода за потребите на земјоделскиот и индустрискиот развој и урбаните центри. Неодржливите земјоделски практики, вклучувајќи ја растечката употреба на вештачките ѓубрива и пестицидите и неефикасните методи на наводнување имаат негативен ефект врз квалитетот и количините на водата.

Потрошувачката на вода од страна на стопанството и населените места, во комбинација со начинот на управување со водите, ги зголемува флуктуациите на водните нивоа, покачувајќи го притоа ризикот од поплави и суши.

Овие акумулирани притисоци ја зголемија ранливоста на екосистемот кон климатските промени, кои, од своја страна, влијаат на зголемувањето на температурите и екстремните метеоролошки појави. Ова зголемување на варијабилноста на водните ресурси претставува дополнителна закана за социо – економската состојба на населението, кое во голема мера е зависно од земјоделското производство.

Имплементацијата на овој проект ќе овозможи ублажување на заканите и зајакнување на отпорноста на сливот кон климатските промени.

Цели на проектот:

  • Ефикасно управување со водите преку воспоставување на нов механизам за балансирање на интересите околу управувањето со водите и оптимизирање на придобивките за локалната економија и животната средина;
  • Намалување на ризикот од поплави преку воспоставување на систем за навремено предупредување;
  • Воспоставување на одржливи земјоделски практики преку организирање на обуки, доделување на грантови како и директна поддршка во воведувањето на одржливи земјоделски практики;
  • Воспоставување контрола на загадувањето преку демонстрирање на децентрализирани пристапи за третман на комуналните отпадни води, како ефикасни и исплатливи решенија со потенцијал за нивна поширока промена во регионот.

Очекувани резултати:

  • Значително намалување на притисоците и подобрување на еколошката состојба;
  • Подобрување на хидролошкиот режим – подобра заштита од поплави и суши;
  • Придобивки за локалното население и главните сектори (земјоделство, здравствена заштита, водоснабдување);
  • Национален/регионален модел за интегрирано управување со водни ресурси;
  • Прекугранични ефекти;
  • Јакнење на одржливи капацитети.

Галерија

Парнерски општини:  Министерство за животна средина и просторно планирање, Центар за развој на Југоисточниот плански регион, Општините од Струмичкиот слив
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram