Усвоена Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за период од 2021 – 2026 година

На 15.04.2021 се одржа дваесет и седмата (XXVII) редовна седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, на која раководителот на Центарот за развој на ЈИПР, Г-а Жулиета Ѓуркова пред присутните ја презентираше Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за период од 2021-2026 година.

Изработката на новата Програма за развој на Југоисточниот плански регион 2021-2026 се темели на несебичната вклученост на сите засегнати страни од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор, а посебно од вработените во одделенијата за Локален Економски Развој во општините од Југоисточниот плански регион, со цел создавање на еден квалитетен среднорочен стратешки документ и основа за идна соработка и заедничка имплементација на Програмата.

По претходната согласност од страна на Советот за рамномерен регионален развој на Република Северна Македонија, Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за период од 2021 – 2026 година беше едногласно усвоена од Советот за развој на Југоисточниот плански регион.

Подготовката и содржината на Програмата е целосно изработена во согласност со рамката и содржината на Правилникот за методологијата за изработка на планските документи за регионален развој, донесен од страна на Министерството за локална самоуправа и е усогласена со Стратегијата за регионален развој на Република Северна Македонија 2021 – 2031.

Процесот на изготвување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион е поддржан од Министерството за локална самоуправа преку проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, кој се спроведува со поддршка на Швајцарската Агенција за развој и соработка во Република Северна Македонија.

Програмата може да ја најдете на следниов линк.