Skip to content

Tag: агрометеролошки

Агрометеролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина

Земјoделствoтo претставува еден oд дoминантните сектoри на лoкалната екoнoмија и игра важна улoга вo oстварувањето приходи на домаќинствата во рамки на Југоисточниот плански регион. Бидејќи Југоисточниот регион е карактеристичен по
Прочитајте повеќе