Skip to content

Tag: АФПЗРР

Реконструкција на пат од крстосница за с.Добрашинци до брана Турија од КМ 0+0000 до КМ 0+800 во општина Василево

Развојот на еден регион зависи од повеќе фактори. Еден од позначајните е квалитативниот и квантитативниот степен на изградба на физичката инфраструктура. Секое општество се стреми кон овозможување на повисок и
Прочитајте повеќе

Изработка на урбанистички планови

Врз основа на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој одобрени се финансиски средства за изработка на
Прочитајте повеќе