Skip to content

Tag: БРР

Изградба на пристапен пат до регионалниот стационар за бездомни кучиња

Преку овој проект се планира да се изгради модерна инфраструктура за лесен и брз пристап до прифатилиштето за бездомни животни во општина Струмица. Со проектот се  предвидува изградба на пристапен
Прочитајте повеќе

Изградба на мост на река Турија на локален пат с. Просениково – с. Сарај

Патната инфраструктура е добро развиена во Југоисточниот регион, иако постојат услови за нејзино подобрување. Должината и квалитетот на локалната патна инфраструктура се задоволителни и не се под европските стандарди. Трендот
Прочитајте повеќе

Уредување на дел од индустриски зони во ЈИПР, услов за зголемен економски развој

Југоисточниот плански регион е со најдинамичен раст во Р. С. Македонија воден од малите бизниси коишто доминираат со учество во производството и во вработувањата, поради тоа за одржување на ваквиот
Прочитајте повеќе

Подобрување на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион преку изградба на патна инфраструктура во Сончевата Езерска населба Мантово

Езерото Мантово во општина Конче се смета за туристички локалитет со голем потенцијал на подрачјето на Југоисточниот плански регион. По капацитет тоа е втора акумулација во источниот дел на Република
Прочитајте повеќе

Изградба на канализационен систем за фекална отпадна вода во Стар Дојран за улица Вељко Влаховиќ и дел од улица Никола Карев

Современата модерна патна и комунална инфраструктура е основен предуслов за поттикнување на развојот во планските региони. Југоисточниот плански регион во голема мера нема систематско регулирање на отпадните води. Целта на
Прочитајте повеќе

Изградба на дел од пат помеѓу населените места Чанаклија и Нова Маала во должина од 1 км

Развојот на еден регион зависи од повеќе фактори. Еден од позначајните е квалитативниот и квантитативниот степен на изградба на физичката инфраструктура. Секое општество се стреми кон овозможување на повисок и
Прочитајте повеќе

Подобрување на квалитетот на животот на младите луѓе во руралните средини во Југоисточниот плански регион

Моментално во селата Сулдурци, општина Радовиш и Јосифово, општина Валандово не постои уредено место за забава и рекреација за деца на предшколска и школска возраст. Поради немање на вакво место
Прочитајте повеќе

Подобрување на условите за квалитетен живот и безбедност на граѓаните од населените места низ кој поминуваат патиштата А4, Р1105 и Р1102 во ЈИПР

Во рамките на овој проект предвидени се заеднички активности на петте општини за изградба на тротоари во шесте населени места и тоа во: с. Дабиље – општина Струмица, с. Секирник
Прочитајте повеќе

Подобрување на енергетската ефикасност на 10 јавни згради во Југоисточниот плански регион

Преку подобрување и обновување на изолацијата на објектите, одржување на енергетските системи во зградите, примена на мерки и технологии за енергетска ефикасност како и менување на навиките за рационална и
Прочитајте повеќе

Подобрување на патната мрежа во областа с.Доброшинци – регионална депонија во ЈИПР – брана „Турија“ – с.Нивичино

Eзерото Турија е најголемото вештачко езеро во Југоисточниот плански регион. Неговата убавина и природата се поттик за промовирање преку посети на туристите, на излети, рекреација, спорт и риболов. Езерото е
Прочитајте повеќе