Skip to content

Tag: Канализација

Изградба на канализационен систем за фекална отпадна вода во Стар Дојран за улица Вељко Влаховиќ и дел од улица Никола Карев

Современата модерна патна и комунална инфраструктура е основен предуслов за поттикнување на развојот во планските региони. Југоисточниот плански регион во голема мера нема систематско регулирање на отпадните води. Целта на
Прочитајте повеќе