Skip to content

Tag: МЛС

Изградба на пристапен пат до регионалниот стационар за бездомни кучиња

Преку овој проект се планира да се изгради модерна инфраструктура за лесен и брз пристап до прифатилиштето за бездомни животни во општина Струмица. Со проектот се  предвидува изградба на пристапен
Прочитајте повеќе

Академија за реинтеграција на маргинализирани лица

Во текот на изминатите триесетина години на транзиција, влегувајќи од криза во криза и покрај огромните напори кои ги вложуваат државните институции и невладиниот сектор, вклученоста на лицата кои се
Прочитајте повеќе

Создавање на услови за поголема социјална инклузија на лицата со посебни потреби во Југоисточниот плански регион

Моменталните услови со кои се соочуваат лицата со посебни потреби, па и вработените во Дневните Центри за лица со посебни потреби во Југоисточниот плански регион се незадоволителни, со ниско ниво
Прочитајте повеќе

Изградба на мост на река Турија на локален пат с. Просениково – с. Сарај

Патната инфраструктура е добро развиена во Југоисточниот регион, иако постојат услови за нејзино подобрување. Должината и квалитетот на локалната патна инфраструктура се задоволителни и не се под европските стандарди. Трендот
Прочитајте повеќе

Уредување на дел од индустриски зони во ЈИПР, услов за зголемен економски развој

Југоисточниот плански регион е со најдинамичен раст во Р. С. Македонија воден од малите бизниси коишто доминираат со учество во производството и во вработувањата, поради тоа за одржување на ваквиот
Прочитајте повеќе

Агрометеролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина

Земјoделствoтo претставува еден oд дoминантните сектoри на лoкалната екoнoмија и игра важна улoга вo oстварувањето приходи на домаќинствата во рамки на Југоисточниот плански регион. Бидејќи Југоисточниот регион е карактеристичен по
Прочитајте повеќе

Подобрување на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион преку изградба на патна инфраструктура во Сончевата Езерска населба Мантово

Езерото Мантово во општина Конче се смета за туристички локалитет со голем потенцијал на подрачјето на Југоисточниот плански регион. По капацитет тоа е втора акумулација во источниот дел на Република
Прочитајте повеќе

Проширувањето на функциите на центрите за развој на планските региони во насока на спроведување на активности/услуги за поддршка на приватниот сектор

Приоритет на секој регион претставува економскиот развој, кој зависи од заеднички напори и придонеси од сите општествени чинители и засегнати страни како приватен сектор, општини, институции, фондации и здруженија. Кога
Прочитајте повеќе

Подобрување на квалитетот на животот на младите луѓе во руралните средини во Југоисточниот плански регион

Моментално во селата Сулдурци, општина Радовиш и Јосифово, општина Валандово не постои уредено место за забава и рекреација за деца на предшколска и школска возраст. Поради немање на вакво место
Прочитајте повеќе

Вмрежување на МСП од Креативната индустрија во прекуграничниот регион – ПАРК

Секторот на креативни индустрии нуди големи можности за претприемачкиот дух во прекуграничниот регион. Сепак, овој сектор е се уште недоволно разбран и е во фаза на развивање, особено во прекуграничниот
Прочитајте повеќе