Skip to content

Tag: План за управување со отпад

Изработка на Регионален план со десет општински планови за интегрирано управување со отпад во Југоисточниот плански регион

Сите десет општини во Југоисточниот регион имаат некаква форма на организирана услуга за управување со цврст отпад. Важно што треба да се напомене е дека услугите за управување со отпад
Прочитајте повеќе