Skip to content

Tag: Регионален бизнис центар

Регионален Бизнис Центар

Стремежот кон поконкурентна и подинамична економија базирана на знаење, која е способна за економски развој, креирање на повеќе работни места и развој на подобрена социјална кохезија, несомнено зависи од успешноста
Прочитајте повеќе