Skip to content

Tag: Смоларски водопад

Уредување на просторот околу Смоларски водопад во зоната на активно управување

Смоларскиот водопад кој е прогласен за споменик на природата и целосно е регулиран начинот, режимот на користиње и одржување на истиот и е внесен во Туристичкиот водич на Велика Британија,
Прочитајте повеќе