Skip to content

Tag: Чанаклија

Изградба на дел од пат помеѓу населените места Чанаклија и Нова Маала во должина од 1 км

Развојот на еден регион зависи од повеќе фактори. Еден од позначајните е квалитативниот и квантитативниот степен на изградба на физичката инфраструктура. Секое општество се стреми кон овозможување на повисок и
Прочитајте повеќе