Skip to content

Tag: COMBINE2PROTECT

Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и одржлив развој на билатералната мрежа на заштитени подрачја – COMBINE2PROTECT

“Природата не познава граници”. Врз основа на оваа глобално прифатена изрека, ажурираните стратегии за зачувување на природата се фокусираат на дизајнот и имплементацијата на заедничките еколошки политики, проширување на тековната
Прочитајте повеќе