Skip to content

Tag: СДЦ

Академија за реинтеграција на маргинализирани лица

Во текот на изминатите триесетина години на транзиција, влегувајќи од криза во криза и покрај огромните напори кои ги вложуваат државните институции и невладиниот сектор, вклученоста на лицата кои се
Прочитајте повеќе

Создавање на услови за поголема социјална инклузија на лицата со посебни потреби во Југоисточниот плански регион

Моменталните услови со кои се соочуваат лицата со посебни потреби, па и вработените во Дневните Центри за лица со посебни потреби во Југоисточниот плански регион се незадоволителни, со ниско ниво
Прочитајте повеќе

Агрометеролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина

Земјoделствoтo претставува еден oд дoминантните сектoри на лoкалната екoнoмија и игра важна улoга вo oстварувањето приходи на домаќинствата во рамки на Југоисточниот плански регион. Бидејќи Југоисточниот регион е карактеристичен по
Прочитајте повеќе

Управување со Сливот на река Струмица – фаза на имплементација

Веќе неколку децении, еколошката состојба на сливот на река Струмица е под закана од загадувањето и порастот на потрошувачката на вода за потребите на земјоделскиот и индустрискиот развој и урбаните
Прочитајте повеќе

Вода за сите – Управување со сливот на река Струмица

Екосистемот на сливот на река Струмица е од витална важност за луѓето кои живеат во овој регион бидејќи обезбедува вода за пиење и наводнување за 124.500 луѓе и претставува природно
Прочитајте повеќе