Skip to content

Tag: Слив на река Струмица

Вода за сите – Управување со сливот на река Струмица

Екосистемот на сливот на река Струмица е од витална важност за луѓето кои живеат во овој регион бидејќи обезбедува вода за пиење и наводнување за 124.500 луѓе и претставува природно
Прочитајте повеќе