Skip to content

Tag: divi gjubrista

Помалку отпад за поквалитетен живот

Климатските промени резултираат со зголемувањето на температурата на годишно ниво, намалување на деновите со врнежи и количеството на истите. Освен влијанието што го имаат врз луѓето со респираторни и кардиоваскуларни
Прочитајте повеќе