Skip to content

Tag: IPA CBC

Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и одржлив развој на билатералната мрежа на заштитени подрачја – COMBINE2PROTECT

“Природата не познава граници”. Врз основа на оваа глобално прифатена изрека, ажурираните стратегии за зачувување на природата се фокусираат на дизајнот и имплементацијата на заедничките еколошки политики, проширување на тековната
Прочитајте повеќе

Вмрежување на МСП од Креативната индустрија во прекуграничниот регион – ПАРК

Секторот на креативни индустрии нуди големи можности за претприемачкиот дух во прекуграничниот регион. Сепак, овој сектор е се уште недоволно разбран и е во фаза на развивање, особено во прекуграничниот
Прочитајте повеќе

„КОН ИДНИНАТА“ – Студија за потенцијалот и искористување на обновливите извори на енергија во прекуграничниот регион

Преку овој проект ќе се овозможи зголемување на знаењето на жителите на прекуграничниот регион за обновливите извори на енергија достапни во регионот. Исто така ќе се овозможи жителите на регионот
Прочитајте повеќе

Индустриски зони и комерцијални патишта во прекуграничната област – Зони и патишта

Добро развиените индустриски зони се најважен предуслов за развој на регионот. Овие зони треба да имаат добро базирана инфраструктура и сигнализација која ќе ја зголеми атрактивноста на зоната за потенцијалните
Прочитајте повеќе