Проектот „Академија за реинтеграција на маргинализирани лица“ е пример како еден регион да се развива одржливо во областа на социјалната инклузија

Креирање на еднакви можности за социјално загрозените лица при вработување, подобрување на услугите кои се нудат во регионот преку Програма за реинтеграција во општеството, можности за дообразување, стручно усовршување и други форми на учење низ работење со современи машини за производство на храна. Тоа се дел од резултатите кои се постигнаа преку проектот кој го имплементираше Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во партнерство со Здружение за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанци – „ИЗБОР“.

Идејата беше Програмата за реинтеграција на социјално загрозени лица која се нуди во регионот да се збогати со современи ресурси кои ќе помогнат во создавање на услови за одржлив развој преку непречено испорачување на услугите и производите кон крајните корисници: ранливите групи на граѓани кои имаат потреба од обуки и вработување, компаниите кои имаат потреба од оспособени работници и купувачите кои имаат потреба од квалитетни и безбедни органски земјоделски и пекарски производи.

Токму тоа се овозможи преку самата имплементација на проектот, се унапредија постоечките услуги во Југоисточниот регион за подобро вклучување на маргинализираните лица на пазарот на трудот преку набавка на опрема наменета за органско производство на овошје и зеленчук, пекарство, пакување и етикетирање на прашкасти и зрнести производи, градинарство и цвеќарство. Со помош на набавената опрема и Програмите кои ги нуди Здружението „ИЗБОР“, социјално загрозените лица имаат можност да се стекнат со вештини кои ќе придонесат да бидат самостојни, корисни во општеството и квалификувани на пазарот на трудот.

За време на периодот на имплементација исто така се овозможи вработување на три лица кои стекнуваат работни вештини во рамки на Програмата за реинтеграција, а во наредниот период се очекуваат дополнителни вработувања на лица кои се веќе во фаза на рехабилитиација во Здружението „ИЗБОР“.

Ваквиот пристап на делување во потполност одговара на приоритетите и стратегиите на ЕУ во борбата против социјалната исклученост преку обезбедување на квалитетни работни места, подобар и поквалитетен живот за ранливите групи и на лицата кои заради својот стил на живот се подолго време на листата на невработени.

„Академија за реинтеграција на маргинализирани лица“ се имплементираше девет месеци во рамки на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ финансиран од Министерство за локална самоуправа и Швајцарска Агенција за развој и соработка.