ИНФОРМАТИВЕН ВОДИЧ – ЗБИРКА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ ВО ЗАЕДНИЦИТЕ

Негативните последици настанати како резултат на климатските промени се одвиваат на глобално ниво и се повеќе влијаат врз секојдневниот живот на луѓето.

Размената на добри практики и искуство помеѓу локалните заедници и регионите во различни земји во областа на справување со последиците од климатските промени е клучна за постигнување одржливи резултати, како на локално, така и на регионално и национално ниво, со што се овозможува да се идентификуваат потребите, изводливите решенија, како и истите да се применат кога тоа е потребно.

Токму во таа насока, Центарот за развој на Југисточниот плански регион во партнерство со општина Сандански изработи Информативен водич – Збирка на добри практики за справување со последиците од климатските промени во заедниците, во рамки на проектот „Заеднички активности за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“ кофинансиран од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија” 2014- 2020.

Во Информативниот водич, потенцирана е важноста на добрите практики и реализирани проекти со различни мерки за прилагодување кон климатските промени и ризици како што се поплава, ерозија, суша итн. Избраните примери за добри практики вклучуваат успешни проекти од Бугарија и од Северна Македонија, како и европски и меѓународни примери за активности за ублажување на последиците од климатски промени и проекти кои се фокусираат на потребата од примена на т.н. зелена инфрастуктура како одржлива мерка за борба против ефектите и спречување на ризиците поврзани со климатските промени.

Преку овој Информативен водич, локалните и регионалните чинители можат да се осврнат на идеи за подобрување на квалитетот на нивните проекти, програми и политики за борба против ефектите од климатските промени и да обезбедат одржлив развој на локалните заедници и региони.

Информативниот водич како двојазичен документ на македонски и англиски јазик во печатена форма е достапен во просториите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, а во електронска форма на следниот линк: https://www.jointactions.eu/mk/publications.