Skip to content

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈИПР

ДАТУМ

септември 20, 2022

Категории

Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за работни односи („Сл.весник на Р.С.М.“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18) и „Сл.весник на Р.С.М.“ бр.110/19, 267/20, 151/21 и 288/21) и согласно член 26 став 8, став 9, став 10, став 11, став 13, член 27 став 1 од Законот за рамномерен регионален развој („Сл.весник на Р.С.М.“ бр.24/2021 и 174/21), како и согласно член 2 од Одлуката за распишување на јавен оглас за директор од седницата на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, бр.08-302/8 од 22.07.2022 година, објавува

 

ОГЛАС

За избор на Директор на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион – 1 извршител на определено време за период од 4 години

 

За директор на Центарот може да биде избрано лице кое ги исполнува следните услови:

 – да е државјанин на Република Северна Македонија,

– во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција

забрана за вршење професија, дејност или должност,

– да има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС, односно завршен VII/1 степен образование од областа на правните, економските или техничките науки,

– да има работно искуство од најмалку пет години од кои најмалку две години со управување со развојни проекти во

областа на локалниот и регионалниот развој,

– да поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за познавање на англиски јазик не постар од две години:

а) ТОЕФЕЛ (TOEFL) со најмалку 74 бода,

б) ИЕЛТС (IELTS) со најмалку 6 бода,

в) ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) со најмалку Б2 ниво,

г) ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен,

д) БУЛАТС (BULATS) со најмалку 60 бода или

ѓ) АПТИС (APTIS) – најмалку ниво Б2 (B2) и

– активно познавање на програми за компјутерско работење.

Покрај наведените услови за вработување предвидени со Законот за рамномерен регионален развој, кандидатот потребно е да ги исполнува и останатите општи услови за вработување предвидени со Законот за работни односи (да е полнолетен, активно да го користи македонскиот јазик, да има општа здравствена способност за работно место).

 

Потребни документи за аплицирање:

Кандидатите треба да приложат:

  • Уверение за Државјанство на Република Северна Македонија;
  • Уверение со правосилна судска пресуда дека не му е изречена казна или прекрошочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност;
  • Биографија (CV);
  • Заверен препис на уверение-диплома за завршено образование;
  • Доказ за работно искуство, копии од документи кои го потврдуваат стекнатото работно искуство;
  • Меѓународно признат сертификат за познавање на англиски јазик не постар од две години;
  • Сертификат/диплома за познавање на компјутерско работење;
  • Лекарско уверение како доказ за општа здравствена состојба за работно место. 

Мандатот на Директорот на Центарот е 4 (четири) години, со право на повторен избор.

Огласот е отворен 8 (осум) работни дена од денот на објавувањето, вклучувајќи го и денот на објавувањето на огласот.

Работни часови неделно:40;  Работно време од 08:00 до 16:00;

Работни денови: од понеделник до петок;

 

Пријавите за вработување со потребните документи да се достават до Архивата на Советот за развој на Југоисточниот плански регион – Струмица, на адреса ул.„Бул. Маршал Тито“ бр.1-1 2400 Струмица.

Лице за контакт: Ивана Крстев тел.: 071 221 132.

 

                                                                                 Совет за развој на

Југоисточниот плански регион

                      Претседател,

                Андон Сарамандов

Јавниот повик е достапен на следниот линк Јавен оглас за избор на Директор на ЦРЈИПР

 

 

 

Споделeте:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

I accept the Privacy Policy