ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на координатор за имплементација на проекти

Врз основа на член 7 од Одлуката за основање на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и членовите 22 и 23 од Законот за работни односи (Пречистен текст Сл. Весник на РМ бр. 167/15, 27/16, 120/18 и 110/19), а согласно Правилникот за систематизација на работните места во стручната служба на Центарот за развој на ЈИПР, Директорот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион објавува:

Continue reading

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на хигиеничар

Врз основа на член 7 од Одлуката за основање на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и членовите 22 и 23 од Законот за работни односи (Пречистен текст Сл. Весник на РМ бр. 167/15, 27/16, 120/18 и 110/19), а согласно Правилникот за систематизација на работните места во стручната служба на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Директорот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион објавува:Continue reading

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈИПР

Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за работни односи („Сл.весник на Р.С.М.“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18) и „Сл.весник на Р.С.М.“ бр.110/19, 267/20, 151/21 и 288/21) и согласно член 26 став 8, став 9, став 10, став 11, став 13, член 27 став 1 од Законот за рамномерен регионален развој („Сл.весник на Р.С.М.“ бр.24/2021 и 174/21), како и согласно член 2 од Одлуката за распишување на јавен оглас за директор од седницата на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, бр.08-302/8 од 22.07.2022 година, објавува Continue reading

Јавен повик за избор на член во Советот за развој на Југоисточниот плански регион – претставник од здруженијата

Согласно член 21 став 7 – 15  од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/21 и 174/21), член 1 став 2 и член 2 став 1 алинеа 19 и член 6 став 1 од Деловникот за работа на Советот за развој на Југоисточниот плански регион бр. 08-257/1 од 23.06.2021 год., Советот за развој на Југоисточниот плански регион распишува:

Јавен повик

за избор на член во Советот за развој на Југоисточниот плански регион – претставник од здруженијата

Основни критериуми за избор на член – претставник од здруженијата во Советот за развој на Југоисточниот плански регион се:

 • правните лица, апликанти да бидат регистрирани најмалку две години, со седиште и делување на подрачјето на општина во состав на планскиот регион,
 • правните лица, апликанти согласно со Статутот на организацијата да делуваат во областа на локалниот и на регионалниот развој и
 • правните лица, апликанти да имаат имплементирано најмалку два проекти од областа на локалниот и регионалниот развој.

Членот – претставник од здруженијата во Советот за развој на Југоисточниот регион се избира со мандат од 4 (четири) години и нема право на глас.

Рок за пријавување: Јавниот повик е отворен до 17.12.2021 година.

Заинтересираните правни лица / апликанти да достават документи со кои ќе докажат дека ги исполнуваат критериумите за избор наведени во Јавниот повик и тоа задолжително:

Пријавите по Јавниот повик со потребните документи да се достават до Архивата на Центар за развој на Југоисточниот плански регион – Струмица, на адреса ул.Бул.„Маршал Тито“ бр.1-1, 2100 Струмица, со назнака:

„Пријава по Јавен повик за избор на член во Советот за развој на Југоисточниот плански регион – претставник од здруженијата“.

Пријавите испратени по електронска пошта или факс нема да бидат земени во предвид.

Нецелосната документација и документацијата доставена по истекот на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана.

Лице за контакт за јавниот повик: Ивана Крстев тел: 071/221-132 и 034/340-139.

Врз основа на јавниот повик, комисија за спроведување на Јавниот повик ги разгледува доставените пријави и составува листа на здруженија кои ги исполнуваат критериумите од огласот.

Пријавените кандидати кои ги исполнуваат критериумите од јавниот повик, со мнозинство гласови одлучуваат кој од нив ќе ги претставува во Советот за развој на Југоисточниот плански регион, на состанок организиран од претседателот на комисијата за спроведување на јавниот повик во рок од 15 дена од денот на завршување на јавниот повик.

Претседателот на комисијата за спроведување на јавниот повик упатува официјална покана до здруженијата кои се пријавиле на јавниот повик.

Поканата се објавува на веб-страницата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион (https://southeast.mk/) најмалку три дена пред датумот на одржување на состанокот.

 

Претседател на Советот за развој на ЈИПР

Андон Сарамандов

 

Целосниот текст на Јавниот повик како и пријавата може да се превземат од следниве линкови:

 1. Јавен повик за избор на член во Советот за развој на ЈИПР – претставник од здруженијата;
 2. Пријава по Јавниот повик.

 

Продолжен е рокот на Повикот за проекти за меѓуопштинска соработка

Се продолжува рокот за доставување на апликации во рамки на повикот за проекти за меѓуопштинска соработка распишан од страна на УНДП. Крајниот рок за доставување на проекти е понеделник 23 август 2021 година во 17.00 часот.

Оние апликации кои се веќе доставени нема потреба да се испраќаат по втор пат. Сепак, тие апликанти имаат можност да прават промени во проектната апликација. Во тој случај ќе биде евалуирана последната доставена верзија на проектната апликација.

Повикот за проекти за меѓуопштинска соработка е распишан во рамките на проектот „Пост-КОВИД: општините како двигатели за одржливиот развој“ кој го спроведува УНДП во соработка со Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа.

Преку повикот ќе бидат поддржани иновативни проекти за меѓуопштинска соработка и единиците на локалната самоуправа ќе може да аплицираат за проекти во вредност од 30.000 до 50.000 УСД.

Сите детали за повикот можете да ги најдете на следниот линк: .

Повик за проекти за меѓуопштинска соработка

УНДП во соработка со Бирото за регионален развој објавува повик за доставување апликации за грантови, во рамки на проектот „Пост-КОВИД: општините како двигатели за одржливиот развој“.

За потребите на проектот „Пост-КОВИД: општините како двигатели за одржливиот развој“, канцеларијата на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) објавува повик за проекти за меѓуопштинска соработка (МОС).

Општата цел на проектот е да се обезбеди регионален и локален развој кој е инклузивен, родово-сензитивен, заснован на докази и целосно одговара на развојните потреби на најнеразвиените општини чии заедници се најпогодени од пандемијата со КОВИД-19.

Целта на повикот за проекти е зајакнување на капацитетите на единиците на локалната самоуправа преку поддршка на иновативни модели на соработка утврдена во Законот за локална самоуправа како и/или постоечките законски облици на МОС како алатка за спроведување на политиката за регионален развој и подобрена испорака на услуги кон граѓаните. Дополнително, со цел да се подржи најавеното подобрување на целокупната законска рамка за МОС, преку воспоставување, функционирање и анализа на постигнатите резултати на иновативни модели на МОС, ќе се придонесе кон подготовка на сеопфатна оценка за можноста за проширување на постоечкиот број на облици на МОС како и измена и дополна на другите релевантни елементи на Законот.

Повикот за проекти за меѓуопштинска соработка ќе даде поддршка на општините во воспоставувањето и функционирањето на меѓуопштинската соработка во следниве области:

 • финансиско управување,
 • заштита на животната средина,
 • транспортот,
 • намалување на ризикот од катастрофи и
 • други области што традиционално се предмет на политиката за регионален развој на ЕУ.

Исто така, во рамки на овој повик, општините можат да аплицираат и ќе бидат поддржани да спроведуваат пилот-проекти кои се однесуваат на родовата еднаквост и проблемите идентификувани на инклузивен и партиципативен начин. Посебен фокус ќе се стави врз иновации при испораката на локални услуги на технолошко ниво, што ќе придонесе за искористување на можностите создадени со дигитализацијата и ќе ги подигне меѓуопштинската соработка и придобивките од ефикасноста на ново ниво. Дополнително, иновативни и традиционални облици на меѓуопштинска соработка ќе бидат подржани и во останатите области кои се во надлежност на единиците на локалната самоуправа.

Времетраењето на еден проект во рамките на оваа грант шема изнесува 9 (девет) месеци. Вкупниот износ за овој повик изнесува 350.000 УСД. Општините може да поднесат апликации за грантови за проекти за МОС во висина од 30.000 до 50.000 УСД (изразени во МК денари). Финансиските средства кои избраните ЕЛС ќе ги добијат во рамки на овој повик административно ќе се управуваат од страна на УНДП.

Општините кои изразуваат интерес да аплицираат на овој повик, на следните веб страници можат да ги превземаат Оперативните насоки заедно со Формуларот за апликација, образец за буџет како и потребните документи поврзани со пополнување на Индексот за општински развој:

Пријавите се примаат најдоцна до 13 август 2021 година, до 14:00 часот. Ниедна пријава нема да биде примена по истекот на рокот. Со цел за детално презентирање на оперативните насоки и формуларот за аплицирање, во периодот од 19 до 23 јули 2021 година, ќе се оддржат 8 инфо сесии на ниво на планските региони.

Симнете ги потребните документи

Продолжен рокот за поднесување на документи за конкурсот за ангажирање на проектен асистент

Се продолжува рокот за поднесување на документи на конкурсот за ангажирање на еден проектен асистент во Регионална канцеларија за поддршка на социјалното претприемништво во Југоисточниот плански регион која функционира во рамките на проектот „Поддршка на социјалното претприемништво“ финансиран од Европската Унија.

Заинтересираните кандидати својот интерес можат да го најават со доставување на кратка биографија (CV), мотивационо писмо на англиски јазик, како и дополнителни документи за докажување на наведените критериуми, со назнака „по конкурс за проектен асистент“, најдоцна до 25.06.2021 година (петок), до 12.00 часот, во просториите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Бул. „Маршал Тито” бр. 1-1, 2400 Струмица.     

Целосниот текст на конкурсот како и прилозите може да се превземат од следниве линкови:

 1. Конкурс за проектен асистент во Регионална канцеларија за поддршка на социјалното претприемништво во Југоисточниот плански регион
 2. Прилог 1 – Работни задачи на проектен асистент
 3. Прилог 2 – Europass CV

Конкурс за ангажирање на 1 (еден) Проектен Асистент

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион објавува конкурс за ангажирање на еден проектен асистент во Регионална канцеларија за поддршка на социјалното претприемништво во Југоисточниот плански регион која функционира во рамките на проектот „Поддршка на социјалното претприемништво“ финансиран од Европската Унија.

Заинтересираните кандидати својот интерес можат да го најават со доставување на кратка биографија (CV), мотивационо писмо на англиски јазик, како и дополнителни документи за докажување на наведените критериуми, со назнака „по конкурс за проектен асистент“, најдоцна до 21.06.2021 година (понеделник), до 12.00 часот, во просториите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Бул. „Маршал Тито бр. 1-1, 2400 Струмица.     

Целосниот текст на конкурсот како и прилозите може да се превземат од следниве линкови:

 1. Конкурс за проектен асистент во Регионална канцеларија за поддршка на социјалното претприемништво во Југоисточниот плански регион
 2. Прилог 1 – Работни задачи на проектен асистент
 3. Прилог 2 – Europass CV

Продолжен рокот за поднесување на документи за конкурсот за ангажирање на проектен координатор

Се продолжува рокот за поднесување на документи за конкурсот за ангажирање на еден проектен координатор за потребите на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020.

Заинтересираните кандидати за горенаведената работна позиција својот интерес можат да го најават со доставување на кратка биографија (CV), мотивационо писмо на англиски јазик, копија од Диплома за завршено образование, како и дополнителни документи за докажување на  критериумите од конкурсот, со назнака „По конкурс за проект Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“, најдоцна до 05.03.2021 година (петок), до 16.00 часот, во просториите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Бул. „Маршал Тито бр. 1-1, 2400 Струмица.      

Целосниот текст на конкурсот како и прилозите може да се превземат од следниве линкови:

1. Конкурс по проект „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“
2. Прилог 1 – Работни задачи на проектен координатор
3. Прилог 2 – Europass CV
4. Прилог 3 – Прирачник за имплементација на проекти

Kонкурс за ангажирање на еден проектен координатор

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион објавува конкурс за ангажирање на еден проектен координатор за потребите на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020.

Заинтересираните кандидати за горенаведената работна позиција својот интерес можат да го најават со доставување на кратка биографија (CV), мотивационо писмо на англиски јазик, копија од Диплома за завршено образование, како и дополнителни документи за докажување на  критериумите од конкурсот, со назнака „По конкурс за проект Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“, најдоцна до 26.02.2021 година (петок), до 16.00 часот, во просториите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Бул. „Маршал Тито бр. 1-1, 2400 Струмица.      

Целосниот текст на конкурсот како и прилозите може да се превземат од следниве линкови:

1. Конкурс по проект „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“
2. Прилог 1 – Работни задачи на проектен координатор
3. Прилог 2 – Europass CV
4. Прилог 3 – Прирачник за имплементација на проекти