Skip to content

Tag: adaptirani

Реконструкција и адаптација на објекти наменети за Културни домови во с.Стојаково – општина Богданци, с. Радово – општина Босилово и с. Ракитец – општина Конче

Моментално објектите кои се наменети за Културни домови во с.Стојаково – општина Богданци, с. Радово – општина Босилово и с. Ракитец – општина Конче се дотраени и се во многу
Прочитајте повеќе