XXV седница на Советот за развој на ЈИПР

На ден 27.03.2024 година (среда), во просториите на Центарот за развој на ЈИПР се одржа XXV седница на Советот за развој на ЈИПР.

На оваа седница беа донесени: Одлука за усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2023 година, Одлука за усвојување на Годишните завршни сметки на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2023 година и Одлука за усвојување на Извештајот од извршен попис на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2023 година.

На седницата Директорот, зедно со вработените ги презентираше Годишниот извештај и Завршните сметки за 2023 година, со што присутните членови на Советот имаа можност да се запознаат со сите имплементирани проекти во 2023 година, како и приходите и расходите и останатите финансиски ставки кои беа детално разложени.

 

Се одржа XXIV седница на Советот за развој на ЈИПР

На 06.03.2024 година (среда), се одржа XXIV седница на Советот за развој на ЈИПР. Седницата беше одржана преку онлајн вклучување на платформата ЗООМ со почеток во 15:00 часот.

На оваа седница беа донесени одлуки за примопредавање на два реконструрина домови на културата во с.Моин, о.Гевгелија и с.Лубница, о.Конче, на кои се изврши реконструкција во рамки на проектот „Културно богатство – наследство за идните генерации“. Исто така беа предадени и две патеки и тоа: рекреативна патека од населено место Пирава до манастир Св.Ѓорѓи, во општина Валандово, изградена во рамки на проектот „Туризмот – иднината на регионот!“ и туристичка патека од Манастир Св. Ѓорѓи до Исар Кула, општина Валандово, во рамки на проектот „Збогатување на туристичката понуда на Југоисточниот плански регион“.

Беше донесена и Одлука за взаемна активност на општините за вршење на дезинсекција на комарци на територијата на Југоисточниот регион за 2024 година.

 

Одржана XXIII (дваесет и третата) седница на Советот за развој на ЈИПР

Во просториите на ЦРЈИПР се одржа XXIII (дваесет и третата) седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион на ден 25.12.2023 година (понеделник).

На седницата, беше одобрен финансискиот план на ЦРЈИПР за 2024 г., а исто така беше презентиран и Акциониот план за сегашни и идни проекти. Исто така беа донесени две согласности за вработување на неопределено и определено време за две работни позиции согласно систематизацијата на Центарот, а беше донесена и Одлука за бодот за плати за 2024 година.

Исто така истиот ден беше одржана и третата Седница на Советот за социјална заштита на кој беше избран нов претседател со манадат од една година. За претседател беше избран Г-н Ристо Манчев, градоначалник на о.Босилово.

Одржана XXII (дваесет и втората) седница на Советот за развој на ЈИПР

XXII (дваесет и втората) седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион се одржа на ден 07.12.2023 година (четврток), во просториите на ЦРЈИПР,  со почеток во 15:00 часот.

На оваа седница експертот ги презентираше cost benefit анализа за аплицирање на проекти преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2024 година со индикативно планирани средства за 2025 година на МЛС/БРР и беше составена Листа на предлог проекти од страна на Советот.

Листата беше составена од следните проекти:

1.Создавање на модерна патна мрежа во Југоисточниот плански регион;

2.Зајакнување на туризмот: визија за подобар регион;

3.Современ простор за културен развој

4.Модернизација на Регионот – набавка на две специјализирани возила

Одржана XXI (дваесет и првата) Седница на Советот за развој на ЈИПР

Беше одржана XXI (дваесет и првата) седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион на ден 23.11.2023 година (четврток), во просториите на ЦРЈИПР,  со почеток во 15:00 часот.

На оваа седница беа презентирани од страна на ангажираниот експерт предлог концепт решенија за аплицирање на проекти преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2024 година со индикативно планирани средства за 2025 година на МЛС/БРР и Анализа на инвестициите и придобивките, кои беа предложени од страна на учесниците на Првата форумска сесија.

Избран нов Претседател на Советот за развој на Југоисточниот плански регион

На 10.11.2023 година во општина Струмица беше одржана XX Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион на која присуствуваа градоначалниците на десетте општини во регионот, директорот и претставници на Центарот развој на Југоисточниот плански регион.

На оваа седница за претседател на Советот за развој на Југоисточниот плански регион беше избран градоначалникот на општина Василево, г-н Славе Андонов, кој ќе претседава со мандат од една година.

Превземајќи ја улогата Претседател на советот, Г-н Андонов се заблагодари на довербата на своите колеги градоначалници и истакна дека треба предност да им се даде на регионалните проекти кои ќе креираат трајни решенија за подобар и поквалитетен живот и во руралните средини покрај градските средини.

На Седницата на советот беа прифатени одлуки за примопредавање на пет успешно завршени проекти во рамки на Програмата за рамномерен регионален развој со индикативни средства за периодот 2022/2023:

-Примопредавање на пешачка патека во општина Босилово, во рамките на проектот „Туризмот – иднината на регионот“.

-Примопредавање на велосипедска патека и соодветна опрема во општина Дојран, како дел од реализацијата на проектот „Туризмот – иднината на регионот“.

-Примопредавање на обиколница во општина Радовиш, како дел од широкиот проект „Туризмот – иднината на регионот“.

-Примопредавање на изграден помошен објект – натстрешница во Домот на културата во општина Радовиш, вклучен во проектот „Културното богатство – наследство за идните генерации“

Овие реализирани проекти преставуваат значителен напредок во областа на туризмот и културното наследство како стратешки аспекти за развојот на Југоисточниот плански регион и се надеваме дека ќе имаат долгорочен позитивен ефект врз квалитетот на живот за локалната заедница и дека ќе придонесат кон зголемување на атрактивноста и квалитетот на живот во општините во Југоисточниот плански регион.

Одржана XIX (деветнаесетата) седница на Советот за развој на ЈИПР

На 13.09.2023 година се одржа XIX (деветнаесеттата)  седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, која се одржа online на платформата ZOOM со почеток во 13:00 часот.

На оваа седница присуствуваа мнозинството од членовите на Советот и беаше донесена Одлука за изработка и имплементација на проект „Зелена прекугранична хармонија“ (Green cross-border harmоny).

Исто така се водеше и дискусија и дефинирање одредени информации по проектот: „Е-полначи за електрични возила: техничка документација “.

ОДРЖАНА XVIII (ОСУМНАЕСЕТАТА) СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

На 29.06.2023 година (четврток) беше одржана XVIII (осумнаесетата) седница на Советот за развој на ЈИПР која се одржи на платформата ZOOM.

На оваа седница беа донесени одлуки за примопредавање на објекти кои беа завршени во рамките на проектот „Туризмот – иднината на регионот“ во општините Ново Село и Василево, а исто така во рамките на проектот „Збогатување на туристичката понуда на Југоисточниот плански регион“ беше донесена одлука за примопредавање на објект – конак во општина Конче.

На седницата Советот даде согласност за аплицирање на два проекти од страна на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамки на програмата ИПА Адрион.

Исто така беа презентирани условите за аплицирање на ИПА Програмата со Бугарија и беа повикани сите општини да поднесат предлози да се аплицира на овој повик.

ОДРЖАНА XVII (СЕДУМНАЕСЕТТАТА) СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈИПР

На 16.05.2023 година (вторник), во општина Дојран со почеток во 13:30 часот, се одржа XVII (седумнасеттата) Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион.

На оваа седница беа донесени две одлуки за изработка, аплицирање и имплементација на проекти преку повик за поднесување на предлог проекти од страна на УНДП и Бугарската амбасада.

Исто така беа отворени и две дискусии од кои едната се однесуваше на информации за за третирање против комарци  на териториите на општините во Југоисточниот плански регион по земјен, а другата за за одржливоста и функционирањето на агрометролошките станици кои беа поставени во рамките на проектот „Агрометролошки станици за заштита на земјоделските култури и животна средина“.

ОДРЖАНА XV (ПЕТНАСЕТТАТА) СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈИПР

На 03.02.2022 година со почеток во 11:00 часот беше одржана XV (петнаесетата) седница на Советот за развој на ЈИПР. Оваа седница беше одржана online.

На седницата точка на дневен ред беше донесување на Одлука за взаемна активност на општините за вршење на дезинсекција на комарци на територијата на Југоисточниот плански регион за 2023 година. Се донесе заклучок во зададен рок да се распише јавна набвака за прибирање на понуди.