Избран нов Претседател на Советот за развој на Југоисточниот плански регион

На 10.11.2023 година во општина Струмица беше одржана XX Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион на која присуствуваа градоначалниците на десетте општини во регионот, директорот и претставници на Центарот развој на Југоисточниот плански регион.

На оваа седница за претседател на Советот за развој на Југоисточниот плански регион беше избран градоначалникот на општина Василево, г-н Славе Андонов, кој ќе претседава со мандат од една година.

Превземајќи ја улогата Претседател на советот, Г-н Андонов се заблагодари на довербата на своите колеги градоначалници и истакна дека треба предност да им се даде на регионалните проекти кои ќе креираат трајни решенија за подобар и поквалитетен живот и во руралните средини покрај градските средини.

На Седницата на советот беа прифатени одлуки за примопредавање на пет успешно завршени проекти во рамки на Програмата за рамномерен регионален развој со индикативни средства за периодот 2022/2023:

-Примопредавање на пешачка патека во општина Босилово, во рамките на проектот „Туризмот – иднината на регионот“.

-Примопредавање на велосипедска патека и соодветна опрема во општина Дојран, како дел од реализацијата на проектот „Туризмот – иднината на регионот“.

-Примопредавање на обиколница во општина Радовиш, како дел од широкиот проект „Туризмот – иднината на регионот“.

-Примопредавање на изграден помошен објект – натстрешница во Домот на културата во општина Радовиш, вклучен во проектот „Културното богатство – наследство за идните генерации“

Овие реализирани проекти преставуваат значителен напредок во областа на туризмот и културното наследство како стратешки аспекти за развојот на Југоисточниот плански регион и се надеваме дека ќе имаат долгорочен позитивен ефект врз квалитетот на живот за локалната заедница и дека ќе придонесат кон зголемување на атрактивноста и квалитетот на живот во општините во Југоисточниот плански регион.

ОДРЖАНА XVIII (ОСУМНАЕСЕТАТА) СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

На 29.06.2023 година (четврток) беше одржана XVIII (осумнаесетата) седница на Советот за развој на ЈИПР која се одржи на платформата ZOOM.

На оваа седница беа донесени одлуки за примопредавање на објекти кои беа завршени во рамките на проектот „Туризмот – иднината на регионот“ во општините Ново Село и Василево, а исто така во рамките на проектот „Збогатување на туристичката понуда на Југоисточниот плански регион“ беше донесена одлука за примопредавање на објект – конак во општина Конче.

На седницата Советот даде согласност за аплицирање на два проекти од страна на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамки на програмата ИПА Адрион.

Исто така беа презентирани условите за аплицирање на ИПА Програмата со Бугарија и беа повикани сите општини да поднесат предлози да се аплицира на овој повик.

ОДРЖАНА XVII (СЕДУМНАЕСЕТТАТА) СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈИПР

На 16.05.2023 година (вторник), во општина Дојран со почеток во 13:30 часот, се одржа XVII (седумнасеттата) Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион.

На оваа седница беа донесени две одлуки за изработка, аплицирање и имплементација на проекти преку повик за поднесување на предлог проекти од страна на УНДП и Бугарската амбасада.

Исто така беа отворени и две дискусии од кои едната се однесуваше на информации за за третирање против комарци  на териториите на општините во Југоисточниот плански регион по земјен, а другата за за одржливоста и функционирањето на агрометролошките станици кои беа поставени во рамките на проектот „Агрометролошки станици за заштита на земјоделските култури и животна средина“.

ОДРЖАНА XV (ПЕТНАСЕТТАТА) СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈИПР

На 03.02.2022 година со почеток во 11:00 часот беше одржана XV (петнаесетата) седница на Советот за развој на ЈИПР. Оваа седница беше одржана online.

На седницата точка на дневен ред беше донесување на Одлука за взаемна активност на општините за вршење на дезинсекција на комарци на територијата на Југоисточниот плански регион за 2023 година. Се донесе заклучок во зададен рок да се распише јавна набвака за прибирање на понуди.

 

ОДРЖАНА XIV (четиринаесетата) СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈИПР

На 28.12.2022 година во општина Радовиш беше одржана седницата на Советот за развој на ЈИПР на која беа присутни 13 учесници и надворешниот експерт Г-н Тихомир Петрески ги презентираше cost benefit анализите за концепт решенијата, а потоа членовите на Советот се договорија околку приоритизацијата на Предлог-Листата. На дневниот ред на Седницата беа усвоени и Акциониот план за 2023 година и Финансискиот извештај на Центарот.

ОДРЖАНА XII (дванаесетата) СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈИПР

На 23.11.2022 година беше одржана седница на Советот за развој на ЈИПР. На оваа седница беа донесени Одлуки за покачување на платите на вработените во ЦРЈИПР и Одлука за вработување на еден извршител (хигиеничар) и еден координатор за имплементација на проекти, Исто така на оваа седница им беа пренесени заклучоците и приоритетните области кои произлегоа од одржаните форумски сесии. Беше избран нов Претседател на Советот, Г-н Ацо Ристов, градоначалник на општина Радовиш.

ОДРЖАНА XIII (тринаесета) СЕДНИЦА ЗА РАЗВОЈ НА ЈИПР

На 13.11.2022 година се одржа тринаесетата седницата на Советот за развој на ЈИПР на која беа присутни 12 учесници, а истата беше одржана online. Надворешниот експерт Тихомир Петрески ги презентираше предлог концептите кои произлегоа од првата форумска сесија пред членовите на Советот кои крајната одлука ќе ја донесат по завршувањето на втората форумска сесија.

ОДРЖАНА XI (единаесетата) СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈИПР

На 06.10.2022 година во општина Гевгелија беше одржана единаесетата седница на Советот за развој на ЈИПР. На оваа седница беа донесени Одлуки за преотстапување на пешачка патека во општина Дојран и преотстапување на пристапниот пат до регионалниот стационат во општина Струмица. Исто така беше донесена Одлука за избор на Директор и преостапување на две возила за заловени бездомни животни на општина Струмица.

ОДРЖАНА X (десетата) СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈИПР

На 22.07.2022 година во општина Босилово се одржа десетата седница на Советот за развој на ЈИПР. На оваа седница беа донесени одлуки за изменување на Правилникот за внатрешна организација на Центарот за развој на ЈИПР, како и давање на позитивно мислење на Правилникот за плати и надоместоци на вработените и Правилникот за систематизација на работни места во стручната служба. Исто така беше донесена и Одлука за назначување на вршител на должност директор, како и Одлука за распишување на јавен оглас за избор на Директор и формирање на комисија за селекција на кандидати за избор на Директор.

ОДРЖАНА IX (деветата) СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈИПР

На 15.07.2022 година Советот за развој на Југоисточниот плански регион одржа седница во општина Ново Село. На оваа седница беше донесена Одлука за примопредавање на објект (речно корито на р.Сушица) изграден во рамките на проектот „Заеднички мерки за спречување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“.