Подобрување на Енергетската Ефикасност на јавни објекти во Југоисточниот плански регион

Во Југоисточниот регион постојат јавни објекти кои се користат од страна на голем број граѓани, а се во руинирана и многу лоша состојба со застарена инфраструктура врз која дополнително негативно влијаат климатските фактори и надворешните влијанија, што доведува до зголемена потрошувачка на електрична енергија за нивно затоплување за да се создадатповолни услови за работа и извршување на секојдневните активности.  Кај дел од тие објекти и покрај големата потрошувачка на електрична енергија е скоро невозможно да бидат загреани и да се создадат услови за нормално функционирање. Од ист таков тип се и таргетираните објекти во општините Гевгелија, Радовиш и Босилово за кои со проектот е предвидена реконструкција и адаптација со замена на кров, столарија, енергетски ефикасна фасада и поставување на фотоволтаици на еден од објектите со цел намалување на трошоците.

Подобрувањето на енергетска ефикасност и намалувањето на потрошувачката на eлектрична енергија на јавни објекти во трите оштини Радовиш, Босилово и Гевгелија опфаќа:

–               Реконструкција и адаптација на јавен објект на зграда ТППЕ – Радовиш која е во многу лоша состојба. Зградата датира од 1945 година и е со застарени дрвени прозорци и врати кои некои од нив не се затвараат целосно, ниту пак дозволуваат пријатна работна атмосфера поради провевот на ветар кој минува низ нив. Поради старата столарија и пукнатините во зградата, е речиси невозможно кога има неповолни надворешни влијанија и временски непогоди истата да се затопли бидејќи моментално се греат на дрва. Преку проектот предвидено е целосна реконструкција и адаптација на зградата на ТППЕ во општина Радовиш со површина од 156 м2 со замена на кров, столарија (прозори и врати) и енергетски ефикасна фасада, која ќе резултира со намалени трошоци за одржување на објектот, односно намалување на потрошувачката на енергенси за греење и ладење, како и подобрување на работните услови.

–               Реконструкција и адаптација на јавен објект на подрачно основно училиште „Кирил и Методиј“ во с.Секирник – Босилово која исто така  е во многу лоша состојба, кровната конструкција е нефункционална и често пати кога има дожд прокиснува и тече, фасадата е стара без изолација, излупена со пукнатини, столаријата е дрвена стара и пропушта провев во училниците. Во основното училиште моментално се затоплуваат само училниците во кои има деца и се греат на дрва со ќумбе кое што чади и ја загадува просторијата и нема соодветен тоалет, туку учениците мора да излегуваат надвор за да користат полско ВЦ, надвор од училишната зграда кое е во многу лоши услови. За подобрување на енергетската ефикасност на подрачното ОУ „Кирил и Методиј“ во с.Секирник предвидено е реконструкција на кровот со поставување на фотоволтаици, нова термо фасада, промена на дел од внатрешната и надворешна столарија, како и изградба на санитарен јазол во склоп на училишниот објект што ќе резултира со постигнување на заштеди во поглед на трошењето на електричната енергија и подобри услови за учениците и вработените.

–               Реконструкција и адаптација на јавен објект Спортски центар „Партизан“ – Гевгелија. Овој спортски објект е со големо историско значење и датира од 1935 година позната и како „Соколски дом“ и е во близина на стадионот во којашто се одржувале голем број на спортски и културни настани. Моментално е во руинирана состојба и е целосно нефункционален, со дрвена столарија со искршени стакла, руниран паркет, оштетена бина и нефункционални сали. Објектот не се затоплува, поради неговата моментална состојба и затоа не е во можност да се користи за било какви спортски активности.Преку проектот со реконструкција на кровот, промена на столаријата (прозори, врати) и енергетски ефикасна фасада, ќе се овозможи функционирање на објектот, негова енергетска ефикасност и нормални услови во кои ќе може да се обавуваат спортски активности не само за општина Гевгелија, туку и за соседните општини.

Реализацијата на еден ваков проект каде се предвидува реконструкција и адаптација на енергетско ефикасни јавни објекти ќе придонесе кон заштеда на средства, поефикасно греење и ладење, поквалитетна животна средина, зголемување на примената на обновливи извори на енергија, намалување на потребата од увоз на енергија и финансиски бенефит така што заштедите може да се пренаменат во задоволување на други потреби што можеби би резултирало со подобар и поквалитетен живот на граѓаните во овие општини..

Енергетска ефикасност всушност значи извршување иста или поголема низа активности со иста или помала количина потрошена енергија (електрична, топлинска, светлосна, кинетичка) и со помала емисија на јаглерод диоксид во атмосферата. Со имплементација на овој проект истовремено, се обезбедуваат и услови за одржлив рамномерен развој. Тоа значи дека со намалено искористување на енергетските извори им се овозможува на идните генерации да имаат ресурси за сопствен раст и развој.

ПРЕВЗЕМИ ЧЕКОР, ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Трите општини од овој регион (Струмица, Конче и Василево) се договорија партнерски своите активности да ги насочат кон заштита и унапредување на животната средина преку подобрување на комуналната инфраструктура и системите за прифаќање на атмосферските и отпадните води.

Со промена на кварцниот песок за прочистување на водата во пречистителната станица, како и поставување на дополнителна опрема, жителите ќе го решат еден од најголемите проблеми со кој се соочуваат и ќе добијат безбедна вода за пиење во о.Василево.

Уредување на поројот „Крушевска Република до улив во река Тркајна“ е проект со кој о.Струмица ќе придонесе за намалување на влијанието и загадувањето од атмосферските и отпадни води како во централното градско подрјаче така и во периферните делови на градот.

Активностите во проектот предвидуваат доизградба на постоечкиот колектор од ревизионата шахта означена како (РШ1) во проектот и изградба на пречистителна станица за село Ракитец, о.Конче.

Резултати

 • Ублажување на ефектот од климатските промени и заштита на плодноста на земјата од загадување и ерозивни процеси;
 • Обезбедување и заштита на квалитетна вода за пиење;
 • Зајакнет регионален капацитет за одржливо управување со животна средина

ЈУГОИСТОЧНИОТ РЕГИОН – МОЖНОСТ ЗА НОВИ ТУРИСТИЧКИ АВАНТУРИ!

Во Југоисточниот плански регион постојат можности за развој на широк спектар на туристички активности поврзани со повеќе видови на туризам.

Со овој проект во општина Василево ќе се изгради современа инфраструктура во должина од 280 м и ќе се овозможи лесен пристап до прекрасниот манастир „Свети Ѓорги“ кој е опкружени со природни убавини и ќе стане привлечно место за посета не само од страна на локалното население, туку и на голем број туристи кои посетувајќи ги другите манастири во Југоисточниот регион ќе го посетат и манастирот во с. Дукатино.

Во општина Богданци со реконструкција на патниот правец во должина од 760 метри – с.Стојаково – с.Ѓавото (втора фаза),ќе овозможи зголемена промоција на туристичката понуда на регионот со тоа што овој пат води до црквата „Успение на Пресвета Богородица“

Реконструкцијата и поплочување на постоечките патеки, обновување на старата и поставување на нова ограда на местата каде истата не е поставена,  поставување на 1 нов дрвен мост, поставување на 5 метални конструкции за паркинг на велосипеди, поставување на 2 сообраќајни знаци, 4 информативни табли, 20 корпи за отпадоци и 15 монтажни клупи на туристички локалитет Смоларски водопади ќе му дадат нов урбан дух.

На излетничкото место Пирго ќе се изврши реконструкција на постоечките и поставување на 2 нови летниковци, одбележување на паркинг место, поставување на 5 детски реквизити на детско игралиште, изградба на 1 одбојкарско игралиште, 1 традиционална фурна, 15 корпи за отпадоци, 3 информативни табли, 5 паркинг конструкции за велосипеди и 1 сообраќаен знак, како и реконструкција и доградба на амфитеатарот каде туристите и локалното население ќе можат да добијат прекрасно место каде активно ќе го поминат слободното време опкружени со исконската убавина на планината Беласица.

Резултати

-Подобрување на состојбата со патна инфраструктура во регионот;

-Развивање на туризмот и зголемување на туристичката понуда во регионот;

-Зголемување на понудата на излетнички места од регионот каде граѓаните ќе можат да го минат слободното време.

ДОЈРАН – МЕДИТЕРАНСКИ БИСЕР ВО ЈУГОИСТОКОТ!

Преку овој проект се предвидува реконструкцијата и рехабилитацијата на патеката кое опфаќа машинско чистење на теренот со дрвја, корења и шут, вадење на бекатон плочките со чистење и повторно вградување на истите, бетонирање на повеќе оштетени делови од бетонски потпорни ѕидови, обележување на хоризонтална и вертикална сигнализација, поставување на нови клупи за седење и нови корпи за отпадоци. Со реконструкција на пешачката и велосипедската патека, ќе се добие современ изглед и ќе се подобрат условите што ги нуди општина Дојран како едно важно туристичко место.

Резултати:

 • Обележување, расчистување и реконструкција на пешачка и велосипедска патека покрај крајбрежјето на Дојранското езеро во должина од 5 км со отстранување на дрвјата, корените и шутот;
 • Поставување на нова урбана опрема (клупи и канти за отпадоци);
 • Зголемување на бројот на ноќевања;
 • Зголемување на бројот на велосипедисти;

Одржана XXIII (дваесет и третата) седница на Советот за развој на ЈИПР

Во просториите на ЦРЈИПР се одржа XXIII (дваесет и третата) седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион на ден 25.12.2023 година (понеделник).

На седницата, беше одобрен финансискиот план на ЦРЈИПР за 2024 г., а исто така беше презентиран и Акциониот план за сегашни и идни проекти. Исто така беа донесени две согласности за вработување на неопределено и определено време за две работни позиции согласно систематизацијата на Центарот, а беше донесена и Одлука за бодот за плати за 2024 година.

Исто така истиот ден беше одржана и третата Седница на Советот за социјална заштита на кој беше избран нов претседател со манадат од една година. За претседател беше избран Г-н Ристо Манчев, градоначалник на о.Босилово.

Одржана XXII (дваесет и втората) седница на Советот за развој на ЈИПР

XXII (дваесет и втората) седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион се одржа на ден 07.12.2023 година (четврток), во просториите на ЦРЈИПР,  со почеток во 15:00 часот.

На оваа седница експертот ги презентираше cost benefit анализа за аплицирање на проекти преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2024 година со индикативно планирани средства за 2025 година на МЛС/БРР и беше составена Листа на предлог проекти од страна на Советот.

Листата беше составена од следните проекти:

1.Создавање на модерна патна мрежа во Југоисточниот плански регион;

2.Зајакнување на туризмот: визија за подобар регион;

3.Современ простор за културен развој

4.Модернизација на Регионот – набавка на две специјализирани возила

ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА ЧЕТВРТО ПРОТИВПОЖАРНО ВОЗИЛО ВО ОПШТИНА РАДОВИШ

Во контекст на подобрувањето на противпожарните капацитети во Југоисточниот плански регион,  беше  предадено и четвртото противпожарно возило на о.Радовиш, кое е специјално модифицирано и опремено за ефикасно справување со шумски пожари во рамки на проектот „Рано откривање на пожарите и нивно движење за превенција и справување со катастрофи“, финансиран од ЕУ преку програмата за прекугранична соработка со Грција.

Благодарение на Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.С.Македонија и Грција обезбеди дополнителни средства за регионот, што резултираше со набавка на ново противпожарно возило за Противпожарната единица во Општина Радовиш.

Новото возило е концептирано како пикап возило за пристап на одредени локации со пожари до кои не може да се стасува со поголеми возила, истиот модел што веќе го користат единицата на о.Валандово. Овие возила се специјално дизајнирани за брзи и ефикасни интервенции на терен, со посебен фокус на шумските пожари кои во последно време предизвикаа големи економски загуби во регионот.

Примопредавањето на новото возило е дел од стратегиската иницијатива за подобрување на капацитетите на територијалните противпожарни единици. Ова значително воспоставување на ресурсите ќе им овозможи на противпожарните единици во Гевгелија, Струмица, Валандово, а сега и во Радовиш целосна опременост и подготвеност за предизвиците при справување со пожари.

Со воведувањето на новите возила, граѓаните на Радовиш и околните општини можат се чувствуваат посигурни и заштитени, а регионот станува подготвен за брзо и ефикасно реагирање во случај на пожари.

Завршна Конференција во Солун по проектот “Рано откривање на пожарите и справување со катастрофи”

На 07.12.2023 во Солун, Грција, се одржа Завршната Конференција по проектот “Рано Откривање на пожарите и нивно движење за первенција и справување со катастрофи (eFIDAR)”, финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција и Р.С. Македонија. Организатор на настанот беше Регионот на Западна Македонија, водечкиот партнер во проектот.

Целта на конференцијата беше да се презентираат резултатите и искуствата што ги стекнаа пароектните партнери и засегнати страни во текот на имплементацијата на проектот, обединети со желбата да го споделат своето искуство и придонесат кон подобрување на системот за спасување и предупредување од пожари и катастрофи.

Проектните партнери имаа можност да ги споделат најдобрите практики и иновации, креирајќи простор за дискусии и размена на искуства. Секој проектен партнер вклучувајќи го Центарот за развој на ЈИПР имаше прилика да го изнесе своето искуство и резултатите од успешното спроведување на проектот, со фокус дека  новите технологии и обуки влијаат на нивните оперативни капацитети и како вршат позитивен ефект на заштитата и безбедноста на граѓаните.

Во завршниот дел на конференцијата, партнерите разговараа за идната соработка и продолжувањето на активностите што ќе имаат влијание на безбедноста во регионот, ја истакнаа потребата за досегашните и идни напори и инвестиции што ќе доведат до подобрување на капацитетите за спасување и справување со катастрофи. Споделувањето на искуства и знаења создаде трајна основа за подобрување на способностите и превенцијата во пркуграничниот регион.

По завршувањето на Конференцијата Директорот на Центарот за рзвој на ЈИПР на партнерите од Регионот од Западна Македонија им врачи плакета за долгогодишната соработка и за особен придонес за развој на регионот по повод 15 години постоење од Центарот за развој на ЈИПР.

Заеднички Тренинг за Рано Откривање и Справување со Пожари во Солун

Во периодот од 05.12.2023 до 06.12.2023, успешно се одржа Заеднички Тренинг за рано откривање и справување со пожари во Солун во рамки на проектот “Рано Откривање на пожарите и нивно движење за первенција и справување со катастрофи (eFIDAR)”, финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција и Р.С. Македонија.

Тренингот имаше за цел да ги обучи пожарникарите од нашите подрачни единици, претставници од Центар за управување со кризи и Дирекција за заштита и спасување, како и други оперативни тимови за користење на новите технологии во раното откривање и справување со пожари со помош на управување со дронови. Во текот на тренингот, учесниците добија можност да ги истренираат своите вештини и да се запознаат со последните технолошки достигнувања во областа на превенција и справување со катастрофи. Дроновите беа искористени и практично за детекција на пожари и креирање на управувачки мисии, што ја зголеми ефикасноста на оперативните тимови.

Теми обработени на тренингот вклучуваа:

 • Користење на дронови за рано откривање на пожари
 • Креирање на управувачки мисии со дронови
 • Процедури за ефикасно управување на пожари и катастрофи
 • Воспоставување на прекугранични партнерства и соработка

Учесниците добијаа значителни знаења и вештини што ќе ги подобрат нивните капацитети за предвидување, справување и минимизирање на последиците од пожарите. Овој тренинг не е само еднократна активност, туку дел од долгорочна стратегија за изградба на капацитетите и подобрување на соработката помеѓу земјите во регионот со цел поддршка на унапредувањето на заштитата и спасувањето во прекуграничната област.

Оваа активност е поддржана од страна на Европската Унија и земјите учеснички.

ОБЕЗБЕДЕНИ СРЕДСТВА ЗА НОВИ РЕГИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

Преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2023 со индикативно планирани средства за 2024 година, Центарот за развој на Југоисточниот плански регион обезбеди средства за реализација на четири нови проекти.

На ден 27.11.2023 година, Директорот Ѓоко Камчев, потпиша Договори за реализација на проекти во вкупниот износ од 47.609.475,00 денари обезбедени од страна на Бирото за регионален развој за следниве проекти:

 1. „Превземи чекор – заштити ја животната средина“ за кој се предвидени вкупно 11.190.188,00 денари, во кој како партнери се општините Струмица, Конче и Василево;
 2. „Подобрување на Енергетската Ефикасност на јавните објекти во Југоисточниот плански регион“ за кој се предвидени вкупно 19.683.056,00 денари, во кој како партнери се јавуваат општините Босилово, Гевгелија и Радовиш;
 3. „Дојран – медитерански бисер во Југоистокот“ за кој се предвидени вкупно 8.061.143,00 денари, во кој како партнер се јавува општина Дојран;
 4. „Југоисточниот регион – можност за нови туристички авантури“ за кој се предвидени вкупно 8.675.088,00 денари, во кој како партнери се јавуваат општините Василево, Ново Село и Богданци.

Освен средствата обезбедени од Бирото за регионален развој, општините партнери во проектите исто така учествуваат и со средства во вкупен износ од околу 20 милиони денари, обезбедени од општинските буџети.

Во периодот којшто следува, Центарот за развој ќе работи на имплементација на активностите од овие проекти со цел подобрување на условите за живот на сите граѓани во Југоисточниот плански регион.